suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Hemvård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Hemvårdstjänsterna stödjer klienter som bor hemma i de dagliga aktiviteter som de inte själva klarar av. Sådana aktiviteter är att äta, tvätta sig, klä på och av sig, flytta sig från sängen och stolen, promenera samt besöka WC.

Hemvårdsklienterna får också den hälso- och sjukvård de behöver i hemmet, såtillvida att det inte är bättre att ordna den på annat sätt.

För klienter inom hemvården utarbetas en individuell service- och vårdplan där man tillsammans med klienten och hans eller hennes anhöriga/närstående kommer överens om vilka tjänster som ska ges inom ramen för hemvården. I planen utreds också möjligheterna att använda privata tjänster samt de närståendes och anhörigas möjligheter att hjälpa. Service- och vårdplanen bedöms med regelbundna mellanrum och/eller enligt behov.

Dessutom gör man med klienten upp ett rörlighetsavtal som är en plan för hur klientens egna resurser ska upprätthållas och förbättras. Måltiderna ordnas i regel i form av måltidsservice. Butiksärenden sköts som butiksservice. Anställda vid hemvården besöker endast i undantagsfall närbutiken.

För mindre bemedlade klienter vars funktionsförmåga är kraftigt nedsatt ordnas städtjänst. Klienter som behöver daglig hemvård kan få hjälp med att hålla sin bostad städad och prydlig inom ramen för hemvården. Klienterna och deras närstående uppmanas utnyttja hushållsavdraget om de köper privata städtjänster.

Klienter som har bristande badmöjligheter har möjlighet att få bastuservice. I samband med utarbetandet av service- och vårdplanen diskuterar man och kommer överens om huruvida klienten har behov av tvättservice. Man kan ordna en larmtelefon åt klienten med hjälp av vilken klienten vid behov får hjälp dygnet runt. Larmtelefontjänsten är som stödtjänst inom hemvården bunden till inkomsterna.

I fråga om följeslagarhjälp och hjälp med att uträtta ärenden kan man höra sig för hos bland annat frivilligorganisationer och församlingar, i undantagsfall även hos hemvården.

Det yrkesövergripande teamet inom hemvården hjälper vid behov också med att ordna andra tjänster (till exempel dagverksamhet, korttidsvård). Den månadsavgift som tas ut för hemvård fastställs på basis av antalet tjänster, bruttoinkomsterna i klientens hushåll samt familjens storlek. Även för stödtjänster inom hemvården tas en avgift ut.

För vem och på vilka villkor

personer över 18 år

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemvård omfattar hemservice och hemsjukvård. Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten att klara av vardagen och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som tillfälligt ges i patientens hem för att vårda personens sjukdom.

Hemvårdens klientavgifter påverkas av hur mycket vård som behövs, den vårdbehövandes inkomster och till exempel eventuell krigsinvaliditet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.8.2020