suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Hälsokontroller inom studenthälsovården

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Syftet med hälsokontrollen är att främja den studerandes hälsa och välbefinnande. Man handleder den unga att göra val som främjar hälsan och stödjer honom eller henne i processen att bli självständig. Vid hälsokontrollen utreder man den studerandes studieförmåga och livssituation, självkänsla, resurser och ansvar för sin egen hälsa. Vid behov görs en mer omfattande utredning av motivation, risker, vilja att förändras och hinder för förändring. I studenthälsovården är det viktigt att identifiera de studerande som behöver särskilt stöd och de hänvisas under studietiden till de stödtjänster som behövs.

Studieförmågan kan påverkas av

problem med den mentala hälsan och rusmedel

sociala problem

en flytt från en annan ort

en långtidssjukdom

mobbning

inlärningssvårigheter

Andra som eventuellt behöver stöd

invandrare och utländska studerande

studerande som omskolas

studerande som inte har studerat på länge

studerande som har familj

studerande som arbetar vid sidan av studierna

Målet med hälsokontrollverksamheten för studerande är att

- tillsammans med den studerande utreda dennes livssituation, livsstil, sociala nätverk och studier som en del av helheten kring välbefinnande

- stödja och stärka den studerandes resurser

- observera risker i anknytning till livsstilen och ge råd om och handledning i hur de kan minskas

- bedöma den studerandes hälsotillstånd med tanke på studieframstegen

- ge akt på studerande som riskerar att marginaliseras

- hänvisa studerande till de tjänster som behövs om det upptäcks problem som hotar eller stör funktionsförmågan

- utreda behovet av preventivmedel och rådgivning kring sexuell hälsa

- vid behov planera uppföljningen, vården och rehabiliteringen av kroniska sjukdomar under studietiden

- tillsammans med läroanstalten och andra aktörer utreda vilka rehabiliterings- och stödåtgärder specialstuderande behöver

- bedöma behovet av fortsatta träffar

informera om vilka tjänster studenthälsovården tillhandahåller.

Vid hälsokontrollen av studerande bedömer man den studerandes hälsotillstånd med tanke på studieframstegen. Utöver de periodiska hälsokontroller som omfattar hela åldersklassen riktas tjänsterna särskilt till dem som behöver mer hjälp eller handledning av yrkespersoner inom studenthälsovården. I fråga om studerande som inte genomgått hälsokontroll utreder man om det finns ett behov av stöd.

48 timmar före den tid som bokats för kontroll vid studenthälsovården får den studerande en...

För vem och på vilka villkor

Studerande

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en hälsoundersökning i anknytning till ett åldersstadium fästs uppmärksamhet vid frågor som är aktuella i just det livsskedet. Barnrådgivningen utför en omfattande hälsoundersökning av barn i 4 månaders, 18 månaders och 4 års ålder. Vid hälsoundersökningarna undersöks omständigheter kring barnets hälsa, uppväxt och utveckling samt eventuella särskilda behov.

Omfattande hälsoundersökningar av skolelever ordnas på första, femte och åttonde klassen. Förutom barnets eller den ungas uppväxt och utveckling bedöms hela familjens välbefinnande vid undersökningen. Vid de hälsoundersökningar som ordnas av studenthälsovården undersöks studerandens hälsa och välfärd samt andra omständigheter som påverkar studierna som en helhet.

Vid hälsoundersökningar som erbjuds äldre personer kan man förutom grundläggande undersökningar utreda bland annat minnet, funktionsförmågan, sinnesstämningen och hur personen klarar sig på egen hand. Dessa undersökningar görs på hälsocentralen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 18.5.2022