suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Godkännande av livsmedelslokal som anläggning

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • 5 kommuner
 • Offentlig tjänst

Livsmedelslokaler där man hanterar djurbaserade livsmedel före detaljhandel, ska ansöka om godkännande som anläggning. Aktören ska ansöka om godkännande som anläggning hos ortens livsmedelstillsynsmyndighet. Om anläggningen är mobil ansöks godkännande hos den livsmedelstillsynsmyndighet som ansvarar för ärenden i den kommun där verksamheten inleds. Ansökningen ska innehålla de nödvändiga dokumenten och utredningarna som anges senare och i lagstiftningen.

Undantag är slakterier och inrättningar för vilthantering samt anläggningar som är och rör sig i samband med dessa. Dessa godkänns av Livsmedelsverket. Renslakterier och anläggningar i samband med dessa samt mobila anläggningar godkänns däremot av regionförvaltningsverket i Lappland.

Gör en skriftlig ansökan om verksamhet som planerats i Rovaniemi, Ranua, Pello, Övertorneå eller Kolari till miljöhälsovården i Rovakaari med en ansökningsblankett. Det finns egna blanketter för anläggningar inom fisk-, kött-, mjölk- och äggbranschen samt lageranläggningar. Kontakta miljöhälsovården i tillräckligt god tid för att bedöma behovet av att godkänna lokalen.

Gör så här

Ansök om godkännande av en livsmedelslokal som anläggning genom att lämna in ansökan med bilagor i två exemplar till den livsmedelstillsynsmyndighet som ansvarar för ärendena i den kommun där anläggningen är belägen.

Ange följande i ansökan:

 • ditt namn och kontaktuppgifter
 • ditt FO-nummer eller om detta saknas din personbeteckning
 • anläggningens namn och besöksadress
 • verksamheten som utövas och dess uppskattade omfattning
 • utredning av eventuella specialarrangemang i utrymmen för att försäkra livsmedelshygien
 • utredning av ventilation, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och hantering av biprodukter
 • beskrivning av ytmaterialen i produktions-, lager-, städ- och transportutrymmen samt i personalens sociala utrymmen
 • beskrivning av egenkontrollen
 • uppskattad tidpunkt då verksamheten inleds.

Bifoga följande dokument till ansökan:

 • anläggningens situationsplan, planritning och ritning över VVS-installationerna som visar produktionsutrymmena, deras användningsändamål och var inventarier och anordningar är placerade
 • uppgifter om utrymmenas användningsändamål enligt den huvudritning som godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten och om eventuella anhängiga tillstånd.

Observera att det i anläggningens planritningar ska framgå

 • transportrutterna för råvaror, tillverkningsämnen och färdiga livsmedel, förpackningsmaterial, biprodukter och avfall
 • rutterna för personalen (med räknat underhålls-, transport- och städpersonalen)
 • placeringen av vattenposter och platser för tvättning och desinficering samt golvbrunnar
 • temperaturerna i kylda utrymmen.

Tillsynsmyndigheten utvärderar ansökan och utför en granskning i verksamhetslokalerna före ansökan godkänns. I granskningen fäster man uppmärksamhet på anläggningens konstruktioner, utrustning, anordningar, produktionsteknik och verksamhetens hygien. Tillsynsmyndigheten kan be om tilläggsutredningar och kompletteringar till ansökan.

För vem och på vilka villkor

Livsmedelstillsynsmyndigheten kan godkänna en anläggning när den uppfyller kraven i livsmedelslagen. Anläggningen ska även uppfylla kraven som har ställts i Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda hygienförordningar angående djurbaserade livsmedel. Därtill ska anläggningen uppfylla kraven för anläggningars livsmedelshygien som ställts i Jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Anläggningen kan godkännas först när en tillsynsmyndighet har utfört en granskning.

Om anläggningens verksamhet avbryts, upphör eller aktören byts ska aktören omgående anmäla detta till den livsmedelstillsynsmyndighet som godkänt anläggningen. Om det sker en väsentlig förändring i verksamheten ska aktören meddela detta i god tid till livsmedelstillsynsmyndigheten som granskar och godkänner den förändrade verksamheten.

Man behöver inte ansöka om godkännande som anläggning som till exempel en aktör inom primärproduktion tillverkar små mängder livsmedel av sina produkter i samband med detaljhandeln. Aktören ska dock anmäla en sådan livsmedelslokal hos ortens livsmedelstillsynsmyndighet.

Om en näringsidkare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma tillstånd för verksamheten som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

En livsmedelslokals godkännande som anläggning ska ansökas före verksamheten inleds eller ändras väsentligt.

Handläggningstid

Myndighetsbeslutet kommer vanligtvis inom 60 dygn från att ansökan mottagits. Handläggningstiden kan även ta längre om ärendets omfång, brister i ansökan eller en annan särskild orsak förutsätter detta.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 8.5.2024