suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Godkännande av biproduktanläggning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Lageranläggningar för härledda produkter (biprodukterna förstörs eller förbränns i en samförbränningsanläggning), mellananläggningar och förbränningsanläggningar enligt biproduktsförordningen ska vara godkända innan verksamheten vid dem inleds.

Du behöver ett godkännande av en tillsynsveterinär i Rovakaariområdet för att inleda verksamheten vid en biproduktsanläggning av animaliskt ursprung.

Gör så här

Ansök om godkännande genom att skicka en ifylld ansökningsblankett till kommunalveterinären. Innan godkännandet beviljas ska kommunalveterinären granska anläggningen för att säkerställa att anläggningen och verksamheten vid den uppfyller förutsättningarna för godkännande.

Ansök om godkännande hos kommunalveterinären på Livsmedelsverkets blankett K (ansökan enligt biproduktförordningen för registrering och godkännande av anläggningen).

Du kan lämna in ansökan till tillsynsveterinären för Rovakaari miljöhälsovårdsområde genom att skicka den per post eller genom att föra den till kontoret. Du kan också skicka ansökan per e-post till adressen valvontaelainlaakarit[at]rovaniemi.fi.

Du kan få mer information från tillsynsveterinären, miljöhälsovårdens kundtjänsttelefon, genom att besöka kontoret eller per e-post på adressen valvontaelainlaakarit[at]rovaniemi.fi.

För vem och på vilka villkor

En anläggning kan godkännas om den överensstämmer med kraven i biproduktsförordningen och kommunalveterinären har granskat den före godkännandet.

Aktören ska göra en anmälan till kommunalveterinären om ändringar i verksamheten och om att verksamheten avslutas. Om en väsentlig ändring sker i verksamheten, ska ändringen godkännas innan den ändrade verksamheten inleds. Om en anläggning inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännandet, kan godkännandet av anläggningen återtas antingen tillfälligt eller permanent.

Om aktören är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma godkännanden som för aktörer etablerade i Finland.


Tidsfrist

Godkännande ska ansökas innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Godkännandet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 27.1.2023