suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Förskoleundervisning

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Förskoleundervisningen baserar sig på undervisningsministeriets givna grunder samt på kommunens fastställda läroplan. Kommunens plan ligger till grund för förskolornas verksamhetsplaner. Personalen bär ansvar för att omsätta läroplanen i praktiken så att varje barn i förskolan får en god undervisning. Förskolorna följer lokala säkerhetsplaner, elevvårdsplaner och mobbningsplaner.

På våren innan ...

Gör så här

Förskoleundervisningen inleds i regel det år barnet fyller 6 år. Vårdnadshavarna får meddelande om tidpunkt för inskrivning till förskolan genom ett skriftligt meddelande. Informationen finns även på kommunens webbsida. Vårdnadshavarna får också information om möjligheten att vid behov ansöka om småbarnspedagogik (dagvård) för förskolebarnet på morgonen och/eller eftermiddagen. Anmälan och ansökan sker elektroniskt. Behov av skolskjuts fylls i under rubriken tilläggsuppgifter. I samband med att barnet anmäls till förskolan kan vårdnadshavarna ge sitt medgivande till att utbildningsanordnaren vid behov är i kontakt med samarbetspartners såsom barnrådgivning eller övrig småbarnspedagogik i sådana frågor som rör barnets utveckling och hälsa.

För vem och på vilka villkor

Året innan läroplikten uppkommer ska barnet delta i en ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Före barnet börjar i förskolan delges förskolans personal information från småbarnspedagogiken om barnets eventuella behov av stöd. Före skolstarten, i samband med de överföringssamtal som förs mellan förskolans och skolans personal, informeras grundläggande utbildningen om barnens behov av stöd och vilket stöd barnen har fått i förskolan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Servicen tillhandahålls av

Malax kommun

Ansvarig för tjänsten

Malax kommun
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 17.12.2019