suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Förkörsrätt till skärgårdsfärjorna

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Lagstiftningen ger vissa fordon och transporter automatisk rätt att använda förkörsrättsfilen vid lastning av färjan. Utöver detta kan NTM-centralen i Egentliga Finland bevilja tillstånd för förkörsrätt antingen på basis av fast hemvist eller tillräckligt stort behov. Till exempel brådskande körningar i anslutning till företagsverksamhet, arbetsresor eller resor i anslutning till myndighetsverksam ...

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten. E-tjänsten kräver identifiering med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om du kompletterar din ansökan senare, skicka kompletteringarna med e-post till adressen saaristoliikenne(at)ely-keskus.fi. Ange diarienumret (VARELY/xx/202x) eller den sökandes namn i e-postmeddelandets ämnesfält. Fyll inte i en ny ansökan för tilläggsuppgifterna i e-tjänsten, för då registreras tilläggsuppgifterna i systemet som en ny ansökan.

  • Om du ansöker om förkörsrätt på basis av fast hemvist, ange hemvisten i ansökan.
  • Om du ansöker om förkörsrätt på basis av arbetsresa och du bor på andra öar i Pargas stad eller Kimitoöns kommun, Skåldö, Hitis/Rosala eller Vartsala i Gustavs kommun, bifoga arbetsgivarens intyg över anställningsförhållande samt över för ärendet nödvändiga uppgifter. Förkörsrätt kan sökas per hushåll.
  • Yrkesutövare, näringsidkare och företag ska redogöra för verksamhetens karaktär och omfattning, uppge eventuella uppdragsgivare och kontrakt samt var arbetet utförs. Företagen ska även uppge antalet anställda och bilar samt när verksamheten har inletts. NTM-centralen i Egentliga Finland kan vid behov begära utlåtande av kommunen.
  • Som bilaga till ansökan skrivs på tjänstens vägnar ut nödvändiga intyg (handelsregister- eller föreningsregisterutdrag eller utdrag ur företags- och organisationsdatabasen).

Förnyelse av förkörsrätt söks på samma sätt ny förkörsrätt. Ansökan om förnyelse ska motiveras på samma sätt som en ny ansökan. Förkörsrätten kan även ändras på ansökan.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Skicka ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland per post till adressen: NTM-centralen i Egentliga Finland, Registratorskontoret, PB 236, 20101 Åbo eller per e-post till adressen kirjaamo.varsinais-suomi (at) ely-keskus.fi (max 10 Mb/meddelande).

För vem och på vilka villkor

Förkörsrätter som beviljas på basis av fast hemvist:

Förkörsrätt beviljas på ansökan personer som är varaktigt bosatta på Houtskär, Norrskata, Iniö och Karlö. Förkörsrätt beviljas även sådana invånare på öar, vars fasta hemvist ligger på en förbindelsebåt.

Förkörsrätter som beviljas på basis av arbetsresor:

Varaktigt bosatta på andra öar i Pargas och på Kimitoön samt i Skåldö, Hitis/Rosala och Vartsala i Gustavs kan beviljas förkörsrätt för arbetsresor.

Förkörsrätter som beviljas på basis av tillräckligt stort behov:

Till exempel brådskande körningar i anslutning till företagsverksamhet, arbetsresor eller resor i anslutning till myndighetsverksamhet kan utgöra ett tillräckligt stort behov. Till exempel brådskande körningar i anslutning till närings- eller yrkesutövning, transport av ömtåliga livsmedel, uppdrag av utryckningskaraktär eller motsvarande körningar kan utgöra tillräcklig grund för beviljande av förkörsrätt. Även arbetsresor från fastlandet mot skärgården kan utgöra en grund för beviljande av förkörsrätt.

Tillfälliga förkörsrätter och förkörsrätter som lånas ut:

Om behovet av förkörsrätt är till naturen tillfälligt, beviljar NTM-centralen i Egentliga Finland en tillfällig förkörsrätt. En ansökan om tillfällig förkörsrätt ska motiveras på ovan nämnda sätt. NTM-centralen kan även bevilja kommuner förkörsrätter att låna ut. Kommunen kan enligt eget övervägande låna ut förkörsrätter. Förkörsrätter som lånas ut är primärt avsedda för korta körningar som inte tål fördröjningar. Dessa är till exempel brådskande arbetsresor som utförs av anställda vid kommunen.

NTM-centralen granskar uppgifterna som de sökande uppger.

Förkörsrätten eller skyltar som berättigar till förkörsrätt får inte överlåtas till andra. Om omständigheterna som utgör grunden för förkörsrätten ändras, upphör förkörsrätten att gälla. Beslutet och skyltarna som berättigar till förkörsrätt ska i detta fall omedelbart lämnas tillbaka till NTM-centralen. Om villkoren för förkörsrätten bryts, kan NTM-centralen ge innehavaren av förkörsrätten en anmärkning eller helt återkalla förkörsrätten.


Tidsfrist

Ansökningarna tas till handläggning i den ordning de inkommer. En bristfällig ansökan handläggs först när ansökan har kompletterats med de uppgifter som saknas.

Handläggningstid

Ansökningarna behandlas allteftersom de inkommer. En bristfällig ansökan behandlas först efter att ansökan har kompletterats med de uppgifter som saknas. Handläggningstiden för ansökningarna är i genomsnitt cirka 1–2 månader.

Giltighetstid

Förkörsrätt till landsvägsfärjan eller förbindelsebåten mellan Houtskär och Iniö beviljas för högst fyra år åt gången. Tillståndet beviljas från datumet för beslutet eller från en annan tidpunkt som meddelas av kunden. Tillfälliga förkörsrätter beviljas för högst tre månader. NTM-centralen kan på ansökan bevilja kommunerna förkörsrätter som kan lånas ut för korta körningar som inte tål fördröjningar.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Egentliga Finland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 18.1.2024