suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Föräldraskapsutredning

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Föräldraskapet kan erkännas på mödrarådgivningen redan före barnets födelse. Om föräldraskapet inte har erkänts före barnets födelse, skickar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en anmälan om födelsen till barnatillsyningsmannen i det välfärdsområde där moderns hemkommun finns. Barnatillsyningsmannen kallar in barnets moder till en diskussion om utredning av föräldraskapet.

Gör så här

När barnet har fötts under äktenskap är moderns make far till barnet. Om den biologiska modern inte är gift, kan föräldraskapet utredas och erkännas antingen före eller efter barnets födelse. För att erkänna föräldraskap redan under graviditeten ska modern och fadern besöka mödrarådgivningen mellan graviditetsvecka 30 och 32.

Om faderskapet är oklart kan det inte erkännas på rådgivningen. Då utreds och erkänns faderskapet hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse. En rättsgenetisk undersökning kan göras för att säkerställa faderskapet om fadern begär det eller om barntillsyningsmannen anser att det är nödvändigt. I ett sådant fall tar fadern och modern själva ett prov (avskrap av kindens insida) under övervakning av barnatillsyningsmannen. Ett prov tas också av barnet. Både modern och fadern måste ge sitt samtycke till undersökningen. Före testet får man inte äta, dricka eller röka på en halvtimme. Undersökningen utförs av institutet för hälsa och välfärd och den är kostnadsfri i samband med utredning av faderskap.

Den som ska erkänna sitt föräldraskap ska kunna identifiera sig. Godtagbara handlingar är pass, främlingspass eller resedokument för flykting som utfärdats av en finsk myndighet, identitetskort (utfärdat av myndighet i Finland, EES, San Marino eller Schweiz) eller körkort som utfärdats av en finsk myndighet efter den 1 oktober 1990.

Barnatillsyningsmannen kan också utreda faderskapet för ett barn som fötts inom äktenskapet. Då ska makarna gemensamt ansöka om utredning av faderskap inom sex månader efter barnets födelse.

För vem och på vilka villkor

Om du har frågor angående utredning av föräldraskap kan du kontakta den familjerättsliga enheten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med utredningen av föräldraskapet är att inhämta uppgifter med stöd av vilka fadern eller den andra modern kan fastställas eller bevisas för barnet. Innan det andra föräldraskapet kan fastställas ska det erkännas.

Barnets moder är den som har fött barnet. Om modern är gift med en man när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt barnets far. Detta gäller också om barnet föds med hjälp av assisterad befruktning.

Om den mor som ska föda barnet inte är gift med mannen måste den andra förälderns föräldraskap erkännas och fastställas separat. Också den andra modern måste erkänna föräldraskapet även om mödrarna är gifta med varandra.

Föräldraskapet kan erkännas redan under graviditeten hos en hälsovårdare eller barnmorska på mödrarådgivningen. Föräldraskapet kan också erkännas hos välfärdsområdets barnatillsyningsmannen. Den mor som ska föda barnet ska vara på plats på mödrarådgivningen eller hos barnatillsyningsmannen när den andra föräldern erkänner sitt föräldraskap. Båda måste ha med sig giltiga identitetsbevis. Om du erkänner föräldraskapet hos barnatillsyningsmannen behöver du med dig ett intyg över graviditeten.

När barnet har fötts fastställer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den andra förälderns föräldraskap.

Om du inte har erkänt ditt föräldraskap under graviditeten kan du erkänna ditt föräldraskap efter barnets födelse hos välfärdsområdets barnatillsyningsman.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 23.1.2024