suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Fastighet som säkerhet för lån

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan inte använda en fastighet eller en del av den (kvotdel eller outbrutet område) som säkerhet för lån, utan du måste ansöka om inteckning. En fastighet kan ha flera inteckningar, och i så fall ordnas de i en inbördes företrädesordning. Utöver fastigheter kan du även ansöka om inteckning av en (inteckningsduglig) arrenderätt. I detta fall talar man om en så kallad inteckning i en anläggning. Vanligtvis handlar det om ett egnahemshus på en arrendetomt som ägs av staden eller kommunen.

Inteckningar som fastställts i en fastighet framgår av gravationsbeviset. Det är inte möjligt att utifrån gravationsbeviset sluta sig till huruvida en inteckning har använts som säkerhet för lån eller lånebeloppet som beviljats mot inteckningen. Det är viktigt att den som köper en fastighet utreder befintliga inteckningar och deras nuvarande innehavare. Vid fastighetsköp ska antingen köparen eller den kreditgivande banken komma i besittning av fastighetens alla pantbrev.

Från och med den 1 juni 2017 beviljas inte längre pantbrev i pappersformat, utan alla nya inteckningar beviljas i elektroniskt format. Pantbrev i pappersformat motsvaras då av registeranteckningar i lagfarts- och inteckningsregistret. Från och med början av 2020 kommer pantbrev i pappersformat inte längre att kunna användas som säkerhet för nya lån, utan pantbrevet ska först ändras till elektroniskt format. Den som har ett pantbrev kan ansöka om att ändra ett pantbrev i pappersformat till elektroniskt format.

På ansökan kan inteckningar överföras, sammanslås, utvidgas, dödas och gemensamma inteckningar upplösas.

Gör så här

Enklast är det att göra ansökan om inteckning i Fastighetsöverlåtelsetjänsten som förvaltas av Lantmäteriverket. Inteckning kan även sökas genom att fylla i en ansökningsblankett, underteckna den och lämna in den till Lantmäteriverket.

För vem och på vilka villkor

Den som har lagfart i fastighet (ägare) kan ansöka om inteckning. Samma gäller för flera åtgärder som rör ändring av inteckningar. Den som innehar ett pantbrev kan emellertid ansöka om att ändra ett pantbrev i pappersformat till elektroniskt format. Överföring av ett elektroniskt pantbrev kan sökas av innehavare av elektroniska pantbrev som registrerats i lagfarts- och inteckningsregistret.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Fastställande eller ändring av inteckning är avgiftsbelagt. Avgifterna fastställs i jord- och skogsministeriets förordning. Om du ansöker om inteckning via Fastighetsöverlåtelsetjänsten, tas avgiften ut redan i samband med ansökan. I övriga fall tas avgiften ut först efter beslutet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 20.12.2021