suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Exportintyg för livsmedel och övriga djur- och växtbaserade produkter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Med exportintyg för livsmedel samt andra djur- och växtbaserade produkter försäkrar man att produkten som exporteras utanför EU uppfyller de uppställda kraven. Företaget ansvarar för att produkten uppnår kraven i mållandet. Beroende på produkten beviljas exportintygen av en lokal övervakare eller Livsmedelsverket.

Det krävda exportintyget varierar beroende på produkten och mållandet. För export av djurbaserade livsmedel krävs till exempel djurläkarintyg eller free sale-intyg, för export av ekoprodukter krävs ekoexportintyg och för export av växtbaserade foder krävs free sale-intyg eller växtskyddsintyg.

Exportintyget kan endast gälla ett exportparti, såsom vid djurläkarintyg. Däremot är till exempel free sale-intyg inte vanligtvis partispecifika, utan i kraft i ett år.

Om Finland eller EU har avtalat med mållandet om en officiell exportintygsmodell, ska denna användas. Om man inte har avtalat om en modell ska man använda det allmänna intyget som Livsmedelsverket har utarbetat och låta mållandets myndigheter godkänna intyget på förhand.

Gör så här

Om du tänker exportera livsmedel eller andra djur- eller växtbaserade produkter utanför EU ska du försäkra av mållandet villkoren för exporten och att ditt företag och dina produkter uppfyller dessa. Utred om du behöver exportintyg för exporten. Om ett intyg krävs ska du i god tid utreda hurdant intyg du behöver och vilken myndighet som beviljar den.

Lämna in alla nödvändiga dokument till myndigheten som beviljar exportintyget i god tid. När myndigheten har beviljat exportintyget ska den skickas till mållandet i samband med exportpartiet. I mållandet kontrolleras intyget i samband med gränsformaliteterna.

För vem och på vilka villkor

Produkter som kräver exportintyg för livsmedel samt andra djur- och växtbaserade produkter är till exempel livsmedel, djur, embryon, könsceller, växter, träprodukter, foder, gödsel och biprodukter.

Om en näringsidkare är placerad i en stat som hör till något annat Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde och erbjuder sina tjänster tillfälligt i Finland kräver verksamheten samma tillstånd som för en näringsidkare i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på djur och djurprodukter som exporteras till stater utanför Europeiska unionen och om inspektioner av dessa

Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 30.1.2023