suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Elevvård

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta saa opiskeluhuollon kuraattorilta. Hän tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Opiskeluhuollon Kuraattori osallistuu myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Målet med elevvård är att främja och stödja de studerandes skolgång, inlärning och välbefinnande samt sociala och psykiska färdigheter. Samarbete görs med den studerande och med den studerandes familj samt andra närstående och nätverk. Elevvårdens skolpsykologer och skolkuratorer hänvisar de studerande till de tjänster de behöver.

Skolpsykologerna ger konsultationshjälp och genomför interventione ...

Gör så här

Elever, studerande och föräldrar kan kontakta skolkuratorer och skolpsykologer via Wilma eller per telefon.

För vem och på vilka villkor

Elevårdens tjänster är avsedda för alla elever och studerande i välfärdsområdet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elevhälsans kuratorer ger stöd och handledning i studierna och skolgången vid förskole- och grundskoleundervisning samt läroanstalter på andra stadiet. De erbjuder stöd i ärenden som berör till exempel familjesituationen, växelverkan och relationer till andra människor. Kuratorstjänster tillhandahålls vid alla läroanstalter.

En studerande ska ges möjlighet till ett personligt samtal med kurator senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter det att den studerande eller en vårdnadshavare har begärt detta. I brådskande situationer ska möjlighet ges samma eller nästa arbetsdag. Elevhälsans kurator är med och utvecklar välbefinnandet inom hela läroanstalten. Kuratorn hänvisar vid behov en studerande även till andra elevhälsotjänster.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 12.2.2024