suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Elevvård inom den grundläggande utbildningen

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

I Närpes finns en styrgrupp för elevvården. Styrgruppen är yrkesöverskridande. I den ingår bildningsdirektören samt representanter för speciallärare, specialbarnträdgårdslärare, kurators- och psykologtjänster samt skolhälsovården och socialväsendet.

Lokala mål för elevvården i Närpes:

  • stödja det allmänna och individuella välbefinnandet
  • skapa en sund, trygg och säker lärandemiljö
  • främja den psykiska hälsan och förebygga marginalisering
  • främja välbefinnandet
  • stödja lärprocessen

Elevvården hör till alla som arbetar i skolan och alla som ansvarar för elevvårdstjänsterna. Skolans personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet i skolgenmenskapen.

Gällande elevvåren så ansvarar bildningsväsendet för kurators- och psykologtjänster, medan vård- och omsorgsväsendet sköter skolhälsovård och skolläkartjänster.

För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 28.6.2021