suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Elevvård inom den grundläggande utbildningen

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Malax kommun
Område: Malax
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Elevvården i den grundläggande utbildningen i Malax kommun består av en gemensam elevvård (d.v.s. främjande av hälsa och välmående för elever och de som arbetar i skolorna), individuell elevvård (d.v.s. enskilt stöd för elever), studievårdstjänster (d.v.s. skolhälsovård, kurators- och psykologtjänster, samt olika arbeten för välmående, och planeringar och utvärderingar av elevvård).


Gör så här

Elevvården är en del av skolans verksamhet. Eleverna och lärarna kan delta i de enskilda skolornas elevvårdsplan, var rektorn verkar som kontaktperson. Om en elev eller vårdnadshavare finner skäl till oro i elevens välmående, kan de ta kontakt med lärare eller elevvårdstjänst. Elevvårdstjänsternas, d.v.s. skolhälsovårdens och kurators- och psykologtjänsternas, tillgänglighet informeras i den grundläggande utbildningens gemensamma läsårsmeddelanden samt de enskilda skolornas egna läsårsmeddelanden, samt i elevvårdsplanen. Första steget till elevvårdstjänster (kurator, psykolog, skolhälsovård) görs av eleven själv, vårdnadshavarna, elevens lärare, eller annan person som funnit skäl till oro. Eftersom elevvårdstjänsternas nyttjande är frivillig, bestämmer eleven eller vårdnadshavaren om elevvårdstjänsterna tas emot. Elevvårdstjänsterna tillhandahålls av Malax kommun.


För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.


Servicen tillhandahålls av: 
Malax kommun