suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lahtis stad

Detaljhandelstillstånd och anmälan om partiförsäljning för tobaksprodukter och nikotinvätskor

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Lahtis
 • Offentlig tjänst

Detaljhandel av tobaksprodukter och nikotinvätskor förutsätter att tillstånd ansöks vid den kommun som försäljningsplatsen ligger i. Detaljhandelstillståndet är knutet till försäljningsplatsen.

Detaljhandel av tobaksprodukter och nikotinvätskor ska anmälas till den kommun som försäljningsplatsen ligger i.

Gör så här

Ansök om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor eller partiförsäljningstillstånd vid den kommun som försäljningsplatsen ligger i. Rikta ansökan till din egen hemkommun om försäljningen sker i ett trafikmedel.

Ange i ansökan eller meddelandet

 • ditt namn eller ditt företags namn, finländska kontaktuppgifter, din personbeteckning eller ditt FO-nummer samt adressen där produkterna säljs
 • en utredning om vilka produkters försäljning ansökningen eller meddelandet gäller
 • uppgifter om den obligatoriska planen för egenkontroll
 • en utredning om antalet försäljningspunkter och var de ligger i försäljningsplatsen
 • en utredning om hur tobaksprodukterna, tobakssurrogaten, röktillbehören, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor tänker placeras på försäljningspunkten.

Använd i första hand Valviras e-tjänst för att göra ansökan.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningen för att detaljhandelstillstånd beviljas är att

 • den sökande är myndig
 • den sökande uppvisar en plan för egenkontroll som uppfyller bestämmelserna
 • den sökande har inte under de senaste två åren permanent blivit av med ett tillstånd enligt tobakslagen
 • försäljningsplatsen som tillståndet gäller ligger inte på en plats som används av barn och unga, till exempel i en skola.

Detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor beviljas inte för verksamhet som uppenbart strider mot tobakslagen eller om försäljningsplatsen inte kan övervakas av kommunen.

Detaljförsäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor förutsätts att en partiförsäljningsanmälan görs till den kommunala myndighet som övervakar tobakslagen.

Den som säljer produkter som omfattas av tobakslagen måste ha fyllt 18 år. En person yngre än detta får dock sälja produkter om det sker under övervakning av en person som fyllt 18 år. Den övervakande personen som fyllt 18 år ska ha en ständig uppsyn över den minderåriga försäljaren.

Det är förbjudet att sälja tobaksprodukter, nikotinvätskor, tobakssurrogat, röktillbehör och elektroniska cigaretter till personer under 18 år. En näringsidkare som säljer produkter som omfattas av tobakslagen ska ha en plan för egenkontroll för att övervaka försäljningens åldersgränser.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Ansökan om detaljförsäljningstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor ska anhängiggöras i tillräckligt god tid innan ett ny försäljningsställe öppnas. Försäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor kan inte inledas innan kommunen har beviljat detaljhandelstillstånd. Partiförsäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor kan däremot inledas genast efter att anmälan har gjorts.

Handläggningstid

Tillståndsansökan behandlas i regel inom en månad. Om ansökan är bristfällig begärs kompletteringar och behandlingen förlängs.

Giltighetstid

Detaljhandelstillstånden för tobaksprodukter och nikotinvätskor kan beviljas antingen tills vidare eller för viss tid. Tillståndet beviljas för viss tid om verksamhetens karaktär så förutsätter. Partiförsäljningsanmälan gäller tills vidare eller tills näringsidkaren meddelar kommunen om att verksamheten har upphört.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Lahtis stad

Ansvarig för tjänsten

Lahtis stad
Ansvarig för texten: Lahtis stad
Uppdaterad: 16.1.2024