suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Delning av fastighet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett outbrutet område är en del av fastigheten med kända gränser. Det kan vara ett område som märkts ut i terrängen, en del av fastigheten som ritats ut på kartan eller ett helt skifte. Äganderätten till ett outbrutet område kan vara en följd av köp, gåva, arvskifte eller delning. Lagfart ska sökas på det outbrutna området. Då lagfart beviljats inleds styckning utan ansökan.

Styckning är en lantmäteriförrättning som görs av antingen Lantmäteriverket eller kommunen. Kommunen ansvarar ofta för styckning i städernas detaljplanområden. Fastighetsgränserna märks ut i terrängen med råmärken vid styckning. Till den nya fastigheten ordnas vägrätt, koordinater mäts ut för råmärkena och den nya fastigheten registreras.

En fastighetsägare kan också ansöka om delning av en fastighet som hen äger. Då är det fråga om styckning i eget namn. Åtgärden är motiverad till exempel i det fall att markägaren låtit göra en stranddetaljplan för sin fastighet och vill sälja strandtomter som fastigheter och inte som outbrutna områden.

En kvotdel är till exempel 1/3 av en fastighet. Ägandet gäller inte ett visst område. Det är fråga om samägande mellan två eller flera ägare. Samägande av en fastighet kan upplösas på följande sätt:

  1. Klyvning: Fastigheten delas i nya områden på det sätt att varje ägare får ett område (en ny fastighet) som motsvarar respektive delägares andel i fastigheten, till exempel 1/3. Vilken delägare som helst kan ansöka om klyvning utan de andra delägarnas samtycke.
  2. Skiftesavtal: Ägarna ingår sinsemellan ett avtal om delning av fastighet, dvs. kommer överens om vilket område respektive ägare får. Då skiftsavtalet undertecknas ska ett köpvittne närvara. Därefter söker var och en lagfart på det område som erhållits. Nya fastigheter bildas vid en styckningsförrättning.
  3. Försäljning av fastighet eller ägarandel: Om en samägd fastighet inte kan delas (t.ex. en sommarstuga med tomt) är ett fastighetsköp det enda sättet att upplösa samägandet: hela fastigheten säljs (och inköpsprisetdelas) eller så köper en ägare de andras andelar.

En delägare i dödsbo kan inte ansöka om styckning innan arvskiftet förrättats och hen fått lagfart på sin andel.

Delning av samfällt område: Om det i fastigheten ingår en andel i samfällt mark- eller vattenområde, kan detta vanligen avskiljas och anslutas till fastigheten som du äger.

Gör så här

Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en blankett ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Enbart fastighetens ägare kan ansöka om styckning och klyvning i eget namn. Du behöver inte ansöka om styckning av ett outbrutet område som erhållits genom förvärv, som gåva eller på annat sätt, utan styckningen inleds automatiskt då lagfart beviljats. Hen vars fastighet har andel i det samfällda området kan ansöka om skifte av samfällt område.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

I fråga om styckning fastställs avgiften utifrån arealen på de områden som bildas vid styckningen. I fråga om klyvning och skifte av samfällt område debiteras avgiften utifrån arbetstid. Kommunerna följer sina egna prislistor. Den sökande ansvarar för förrättningens kostnader. Mera information i prislistan på Lantmäteriverkets webbplats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 1.3.2022