suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

dagvattenhantering

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Dagvattnet utgörs av regn- eller smältvatten som ansamlas på markytan, byggnadstak eller andra ytor samt dräneringsvatten. Till skötseln av dagvattnet hör också att förebygga översvämningsskador och bekämpa översvämning.

Dagvattenhanteringen som helhet består av kommunens dagvattensystem och i det ingår de konstruktioner och anordningar för dagvattenhantering som är på kommunens ansvar.

Kommunen ansvarar för förebyggandet av översvämningsskador och översvämningsbekämpning på sina fastigheter och på väg-, gatu-, vattendrag- och grönområden. Till kommunens ansvar hör också att ansvara för den egna serviceproduktionens kontinuitet, upprätthållandet av infrastruktur samt stöd till räddningsverksamheten när översvämning hotar och vid översvämningar.

Fastighetsägaren eller innehavaren samt invånarna bör skydda sig själva och sin egendom med tillbudsstående medel. De bör för sin del förhindra att översvämningsskador uppkommer och bereda sig på skadebekämpnings- och skyddsåtgärder som översvämningssituationer förutsätter.

Gör så här

Organiseringen av dagvattenhanteringen på detaljplaneområdet sköts av kommuntekniken. Byggnadstillsynen ansvarar för tillstånds ärenden och fungerar som en övervakningsmyndighet i fråga om dagvattenhanteringen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Hangö stads dagvattenavgift uppbärs för de bebyggda fastigheter som befinner sig inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem. Att fastigheten hör till verkningsområdet för kommunens dagvattensystem förutsätter inte nödvändigtvis en anslutning till kommunens dagvattennätverk. Verkningsområdet har fastställts genom analys av geodetiska data. Till verkningsområdet hör fastigheter som betjänas av kommunens dagvattensystem genom en kontrollerad hantering av dagvatten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 7.9.2021