suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kronoby kommun

Bygglov

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Kronoby
  • Offentlig tjänst

Område

Kronoby
Tjänsten erbjuds på svenska, finska

Det krävs alltid tillstånd av kommunen för byggande. Det kan vara nödvändigt med tillstånd också för renoveringar, om det handlar om stora omändringar.

Blankett för ansökan om bygglov, rivningslov, åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder eller åtgärdsanmälan.

Inlämnas i två (2) exemplar

Blankett för att ansöka om rätt att verka som ansvarig arbetsledare. Fungerar också som anmälan.

Inlämnas i två (2) exemplar

Blankett för att meddela grannar om byggprojektet och om att tillståndsansökan är anhängig.

Inlämnas i ett (1) exemplar per granne

RH 1 blankett

Den som ansöker om bygglov fyller i blanketten (MBL 147 §) och returnerar den till kommunens byggnadstillsynsmyndigheten jämte de övriga handlingar som behövs vid byggtillståndsförfarandet.

Inlämnas i ett (1) exemplar

Dessutom

- Huvudritningar i två (2) serier: situationsplan, bottenplan, fasader, skärning och energicertifikat (bostadsbyggnad, ny)

- Äganderättshandlingar (lagfart, köpebrev, arrendekontrakt eller annan handling)

- Tillstånd till väganslutning (vid behov)

- Plan för avloppssystem (utanför planerat område)

Ansökan om bygglov inlämnas senast en (1) vecka före byggnadsnämndens möte


Gör så här

Om bygglov kan ansökas hos kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger råd i ärendet.

Ansökan om bygglov kan sökas av byggplatsinnehavaren, dvs. ägaren, en person som ägaren har befullmäktigat eller en person som hyr byggplatsen eller besitter den genom något annat avtal.

Grannarna ska i regel informeras om att en ansökan om bygglov har anhängiggjorts. Med granne avses ägaren eller innehavaren av en fastighet eller ett annat område som ligger invid eller mittemot. Samtidigt ska det även på byggplatsen på lämpligt sätt tillkännages att ärendet är anhängigt. Grannarna behöver inte informeras när projektet är litet eller inte har någon väsentlig inverkan på grannarna. Byggnadstillsynsmyndigheten avgör om grannarna måste höras.


För vem och på vilka villkor

Lovet beviljas, om alla förutsättningar för det uppfylls. Om projektet avviker från bestämmelserna eller föreskrifterna, kan det krävas ett undantagstillstånd innan bygglov beviljas.

Om näringsutövaren har lokaliserat sig i något annat land som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt erbjuder sina tjänster i Finland ska verksamhetens tillstånds- eller anmälningsskyldighet eller registreringsskyldigheten utredas hos den ansvariga myndigheten.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndets giltighet varierar


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Nästan allt byggande kräver bygglov eller annat myndighetsgodkännande. Även utbyggnader samt betydande renoveringar och ombyggnader eller ändringar av byggnaders användningsändamål förutsätter ett bygglov eller åtgärdstillstånd. För vissa mindre byggnadsprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd eller göra en anmälan om projektet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Bestämmelser om detta finns i markanvändnings- och bygglagen. Kommunen kan även i sin byggnadsordning fastställa om åtgärderna kräver lov eller anmälan.

I markanvändnings- och bygglagen ingår bestämmelser om tillståndsplikt för byggande och förutsättningarna för att tillstånd ska beviljas, men även om ansökningshandlingar, behörighetsvillkor för projektledare, utförande av byggnadsarbete samt om byggnadsprojektets ansvarspersoner.


Servicen tillhandahålls av: 
Kronoby kommun