suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Bygglov

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Byggnadstillsynen baserar sig på markanvändnings- och bygglagen och -förordningen samt på byggnadsbestämmelser och planbestämmelser som staden utarbetat.

Ansvaret har uppdelats i MBL § 119. Man utgår ifrån att sökanden är ansvarig för alla åtgärder. I tillståndsförfarandet utnämns experter för byggandet, bl.a. huvudplanerare och ansvarig arbetsledare och då fördelas ansvaret för det tekniska genom ...

Gör så här

Om bygglov kan ansökas hos kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger råd i ärendet.

Ansökan om bygglov kan sökas av byggplatsinnehavaren, dvs. ägaren, en person som ägaren har befullmäktigat eller en person som hyr byggplatsen eller besitter den genom något annat avtal.

Grannarna ska i regel informeras om att en ansökan om bygglov har anhängiggjorts. Med granne avses ägaren eller innehavaren av en fastighet eller ett annat område som ligger invid eller mittemot. Samtidigt ska det även på byggplatsen på lämpligt sätt tillkännages att ärendet är anhängigt. Grannarna behöver inte informeras när projektet är litet eller inte har någon väsentlig inverkan på grannarna. Byggnadstillsynsmyndigheten avgör om grannarna måste höras.

Karleby stads byggnadstillsyn använder en elektronisk tillståndstjänst via vilken alla ansökningar i första hand lämnas in. När ett byggnadsprojekt som kräver tillstånd inleds lönar det sig att anställa en kunnig huvudplanerare som känner till byggnadsbestämmelserna och styr planeringen av projektet så att det kan genomföras. Till ansökan om bygglov ska fogas de dokument som behövs för beslut i ärendet. Ansökningarna om bygglov behandlas i byggnadstillsynen. I vissa fall kan projektet avvika från anvisningarna eller bestämmelserna. I sådana fall behövs undantagstillstånd innan bygglov beviljas. Planläggningstjänster fattar beslut om undantagstilstånd. Beslutet ges efter anslag, dvs. byggnadsinspektören beslut vinner laga kraft när 14 dagar förflutit efter beslutet, förutsatt att inga rättelseyrkanden lämnats in till byggnads- och miljönämnden. Byggnads- och miljönämndens beslut vinner laga kraft efter en besvärstid på 30 dagar.

För vem och på vilka villkor

Lovet beviljas, om alla förutsättningar för det uppfylls. Om projektet avviker från bestämmelserna eller föreskrifterna, kan det krävas ett undantagstillstånd innan bygglov beviljas.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Bygglov söks i första hand via den elektroniska tillståndstjänsten.


Giltighetstid

Alla byggarbeten som kräver bygglov ska påbörjas inom 3 år och vara slutförda inom 5 år från det att bygglov beviljats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Nästan allt byggande kräver bygglov eller annat myndighetsgodkännande. Även utbyggnader samt betydande renoveringar och ombyggnader eller ändringar av byggnaders användningsändamål förutsätter ett bygglov eller åtgärdstillstånd. För vissa mindre byggnadsprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd eller göra en anmälan om projektet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Bestämmelser om detta finns i markanvändnings- och bygglagen. Kommunen kan även i sin byggnadsordning fastställa om åtgärderna kräver lov eller anmälan.

I markanvändnings- och bygglagen ingår bestämmelser om tillståndsplikt för byggande och förutsättningarna för att tillstånd ska beviljas, men även om ansökningshandlingar, behörighetsvillkor för projektledare, utförande av byggnadsarbete samt om byggnadsprojektets ansvarspersoner.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 20.2.2023