suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Beställning av egna journal-/klienthandlingar

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soite upprätthåller ett personregister för patient- och klientuppgifter i enlighet med dataskyddslagen och EU:s dataskyddsförordning. Klienter och patienter har rätt att granska de uppgifter i klient- eller patientregistret som gäller dem själv. Klienter och patienter har också rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras.

Var och en har rätt att ta del av uppgifter som lagrats om en själv ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En klient eller patient inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i ett personregister. Begäran om uppgifter ska i allmänhet göras med en särskild blankett eller på annat sätt skriftligt. Personalen kan vägra att lämna ut uppgifter endast om detta skulle medföra ett allvarligt hot mot patientens hälsa eller en annan persons rättigheter.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Övriga personer, till exempel patientens närstående, kan inte få uppgifter om patientens hälsa eller sjukdom, förutom om patienten uttryckligen ger sitt samtycke till detta.

Patienten har också rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter korrigeras och i vissa fall raderas ur registret. Dessutom kan patienten kräva uppgifter om vem som har använt hans eller hennes registeruppgifter, vart de har lämnats ut och vilken grund användningen eller utlämnandet har grundat sig på.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 13.2.2024