suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Avstående från förköpsrätt

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

En kommun försöker i första hand förvärva mark med frivilliga affärer. Mark förvärvas i synnerhet i områden som enligt generalplanen ska detaljplaneras, men vid behov också i andra områden som är viktiga för kommunen.

En kommun kan också vid behov utnyttja sin förköpsrätt till markförvärv. Med förköpsrätt avses en rätt för kommunen att lösa in en fastighet som är föremål för ett köp mot vederlag mellan två parter till det pris som säljaren och köparen överenskommit. Kommunen ska underrätta säljaren, köparen och registreringsmyndigheten om utnyttjande av förköpsrätten inom tre månader från köpet.

På begäran av fastighetsägaren kan kommunen på förhand meddela att den inte kommer att använda sin förköpsrätt.

I övriga fall ges inte meddelanden om att förköpsrätten inte används.

Ett meddelande om att förköpsrätt inte används binder kommunen i två års tid.

Gör så här

En kopia av köpebrevet eller ett utkast till ett sådant sänds till kommunen med en begäran om ett beslut om att kommunen inte använder förköpsrätten. Mät- och fastighetstjänsterna sköter ärenden som gäller förköpsrätt. Kontaktuppgifter finns på adressen: https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/planlaggning/kontaktuppgifter

För vem och på vilka villkor

Förköpsrätt kan användas om objektets yta överstiger 5 000 m² eller om parten inte utgörs av staten eller en av dess anstalter eller om det inte handlar om överlåtelse till en släkting eller om det inte handlar om tvångsauktion eller om objektet finns inom ett område som anvisats för samhällsbyggande eller rekreations- och skyddsändamål.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Ett intyg över att kommunen inte använder sin förköpsrätt kostar 33,60 euro i Sibbo.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 27.2.2020