suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Att söka stöd för beskogning

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Beskogningsstödet är avsett för beskogning av områden som inte är i annan användning och inte jord- eller skogsbruksmark, så kallad impediment. Stödet kan beviljas för privata markägare för områden som inte är jord- eller skogsbruksmark.

Sök stödet innan du inleder arbetena. Starta arbetena först när Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen. Du kan få finansiering bara för de projekt som uppfyller kraven.

Stödet beviljas enligt arealen. Skogscentralen betalar stödet när anläggningsåtgärderna har slutförts och anmälan om verkställande har lämnats till Skogscentralen.

Stödet är så kallat de minimis-stöd, det vill säga offentligt stöd av mindre betydelse. De minimis-stödbeloppet kan vara högst 200 000 euro per mottagare under det innevarande och de två föregående skatteåren. När sökanden söker stöd för beskogning är hen skyldig att anmäla de minimis-stöden som hen har fått tidigare.

Stöd för kostnader och underhåll

Stödet består av två delar. De är

 1. kostnadsersättning och
 2. underhållsarvode.

Kostnadsersättningen ersätter kostnader för att anlägga plantbeståndet. De är gräsbekämpning, markberedning, beskogningsgödsling, slyröjning i lindrigt slybevuxna områden och plantering eller sådd.

Kostnadsersättningen varierar beroende på jordmån:

 • På områden med torvunderlag är stödet 2 000 euro/hektar för plantering.
 • På områden med mineraljord är stödet 1 500 euro/hektar för plantering och sådd. På mineraljord är stödet 1800 euro/hektar, om minst 25 procent ädellövträd eller klibbal används som primärt trädslag, räknat enligt minimiodlingstätheten.
 • Före detta torvproduktionsområden 1 000 euro/hektar för sådd eller 1 500 euro/hektar för plantering.

Underhållsarvodet ersätter kostnader för arbete som säkerställer den fortsatta utvecklingen av plantbeståndet. Dessa arbeten är hjälpplantering, gödsling, gräsbekämpning och slyröjning.

Underhållsarvodet betalas i två poster. Posterna är 450 euro vardera. Den första posten betalas när det har gått två år och den andra posten åtta år från att beskogningens anläggningsåtgärder har slutförts.

Utbetalningen av underhållningsarvodet förutsätter att plantskogen har vårdats på ett tillbörligt sätt. Detta omfattar eventuell hjälpplantering, gödsling, gräsbekämpning och slyröjning.

Det finns bara begränsat med anslag för beskogningsstöd varje år. Skogscentralen beviljar stödet.

Gör så här

Sök stöd för vård av ungskog genom att lämna in en anmälan till Skogscentralen innan arbetena inleds.

Vi rekommenderar att du fyller i ansökan i tjänsten för beskogningsstöd. Du kan också söka stödet på en blankett.

Du kan också printa ut blanketten på Skogscentralens webbplats. Skriv under ansökan. Skicka ansökan per skyddad e-post. Skriv i rubrikfältet:

Beskogningsstöd, ansökan, sökandens namn

Du kan också skicka ansökan till Skogscentralens kontor i Lahtis.

Inled beskogsningsarbetet först efter att Skogscentralen har godkänt ansökan.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du senast ska lämna in anmälan om verkställande.

Lämna in anmälan om verkställande i tjänsten för beskogningsstöd eller genom en blankett. Om du använder blanketten skicka den till Skogscentralen per skyddad e-post "Skogsbrukets stöd och anmälningar om hjortdjursskador". Skriv i rubrikfältet:

Beskogningsstöd, anmälan om verkställande, beslutets nummer

För vem och på vilka villkor

Skogscentralen kan bevilja stöd för beskogning när följande villkor uppfylls:

 • Området inte jord- eller skogsbruksmark.
 • Området är sammanhängande, minst 0,5 hektar stort och minst 20 meter brett i snitt.
 • Området är lämpligt för skogsodling med avseende på natur och vattenhushållning.
 • Beskogningsåtgärderna har inte inletts före beslutet om beskogningsstödet.
 • Området har inte fått finansiering för beskogning tidigare, och ingen annan offentlig eller privat finansiering söks parallellt.
 • Planbeteckningar eller -bestämmelser, omständigheter som gäller den biologiska mångfalden och landskapsvården utgör inget hinder för beskogning.
 • Vattenhushållningen är i skick eller man sörjer för den i samband med beskogningen.

För områden som inte längre är i aktiv jordbruksproduktion kan man få beskogningsstöd om inga jordbruksstöd har sökts för dem efter 2019. Man kan också få stöd för ett område som har tagits ur odlingsbruk före ansökan om beskogningsstöd och för vilket stöd för jordbruket har sökts efter år 2019 när

 • området är i dåligt odlingsskick
 • området är högst en hektar stort
 • området helt eller huvudsakligen gränsar till skogsmark
 • det finns plantor av vedväxter, kärrvegetation eller annan motsvarande vegetation på området.

Stöd kan inte beviljas för sådana objekt där det växer bara få träd eller där värdet på trädbeståndet är ringa. Inte heller sådana områden kan få stöd som har betydande miljö- och naturvärden.

På beskogade områden råder skyldighet för vård- och underhåll.

Stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Med privata markägare avses:

 • fysiska personer (den vanligaste ägandeformen bland Kemera-stödmottagare)
 • innehavare av arrenderätt, av nyttjanderätt som baserar sig på testamente, av efterlevande makes besittningsrätt, av pensionsrätt eller någon annan motsvarande rätt, om innehavaren är en fysisk person
 • sådana samfund, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och samfundets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk eller skogsbruk
 • stiftelser vars verksamhet till största delen utgörs av bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om temporärt stöd för beskogning 103/2021

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 18.6.2021