suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Arkivet

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Kyrkslätt kommun
Område: Kyrkslätt
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Allmänt

Centralarkivet ligger i kommunhuset på adressen Ervastvägen 2. Det finns ca 1 400 hyllmeter material från och med år 1775 och det bevaras i det nya centralarkivet på 320 m2. I arkivet bevaras material från kommunens myndighetsverksamhet.

Tjänster

Tillhandahållande av protokollsutdrag och uppgifter ur dokument som förvaras i arkivet.

Överlåtande av material till forskare för undersökning i arkivets utrymmen.

Handledning och rådgivning av de arkivbildande enheterna

Utlåning av dokument för myndighetsbruk

Mottagning och förvaring av sådana dokument från kommunens arkivbildande enheter som ska bevaras långvarigt och permanent.

Beställning av material

Materialet beställs helst med beställningsblanketten eller per e-post på adressen arkisto@kirkkonummi.fi. Vid mer omfattande beställningar lönar det sig att kontakta arkivet i förväg och meddela vilka uppgifter som behövs. Leveranstiden varierar beroende på begärans omfattning, arbetssituationen och basuppgifternas exakthet. Ursprungliga dokument lånas endast ut till kommunens övriga enheter. Kunderna kan bekanta sig med materialet i utrymmen som reserverats för ändamålet. Centralarkivets dokument är huvudsakligen offentliga med beaktande av undantag i offentlighetsbestämmelserna för dokument.

Informationssökningsavgifter

För lämnande av information uppbärs utöver kopiorna en fast avgift enligt följande:

krävande informationssökning (2 arbetsdagar) 70 €

mycket krävande informationssökning (över 2 arbetsdagar) 140 €

Informationsförmedlingen ur dokumenten är gratis då

informationen om dokumentet ges muntligt med undantag av informationsförmedling som kräver specialåtgärder

dokumentet ges för läsning hos myndigheten eller för kopiering med undantag av informationsförmedling som kräver specialåtgärder

ett dokument som lagrats elektroniskt skickas per e-post.

Kopieringsavgifter

Större material eller material som avviker från storlekarna A3 eller A4 skickas från arkivet för kopiering eller scanning till tomt- och geoinformationstjänsternas kartkopiering. Avgifterna finns på  kopieringsservicens sida.

Mindre material kopieras i arkivet:

Dokument i storlek A4. Första sidan 1 €, följande sidor 0,50 €

Dokument i storlek A3. Första sidan 2 €, följande sidor 1,00 €

Om kopian är i färg, läggs 50 cent till priset för sidan.


Gör så här

Handlingar kan begäras för påseende per e-post, telefon, brev eller genom att själv besöka stället.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För att ta del av handlingarna i myndighetens lokaler uppbärs i huvudsak ingen avgift. Kopiering kan vara avgiftsbelagt.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Myndighetsverksamheten och dess handlingarna är i regel offentlig. Handlingarna är alltså offentliga, om inte annat bestäms i lagen. Om handlingen är hemlig, är myndigheten skyldig att motivera beslutet om hemlighållande. Dessutom har alla i huvudsak rätt att få information om handlingar som gäller dem själva, även om det i lagen skulle ha bestämts att de ska hemlighållas.

Myndigheten ska ordna dokumentförvaltningen så att medborgarna enkelt får tillgång till handlingarna och informationen i dem. I material- och informationstjänsten håller dokumentförvaltning handlingar tillgängliga för allmänheten och bistår vid användningen av arkiven.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta


Servicen tillhandahålls av: 
Kyrkslätt kommun