suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om tillstånd för informationsmärke till serviceanläggning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Det är möjligt att få en vägvisning från landsvägen till en anläggning som betjänar väganvändarna. På landsvägen får vägtrafikanterna vägvisning från en plats till en annan med hjälp av orienteringstavlor och vägvisare. Tjänster som behövs under resan kan för vägtrafikanterna anvisas med informationsmärken som är avsedda för vägvisning till serviceanläggningar. Den serviceanläggningen som vägvisni ...

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Bifoga till ansökan

  • en karta, där anläggningens läge framgår samt eventuella önskemål om platserna för informationstavlorna
  • uppgifter om de tjänster som erbjuds vid anläggningen, antalet kundplatser, öppettider osv.

Eftersom ett tillståndsbeslut alltid görs per anläggning, ska alla informationstavlor gällande anläggningen ingå i ansökan. Om den anläggning som informationstavlor söks för erbjuder flera olika tjänster, vars symboler (högst tre) man vill ha på informationstavlorna, ska tjänsterna rangordnas i ansökan.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors). OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separt hanteringsavgift.

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen kan bevilja tillstånd för placering av informationsmärken på landsvägens vägområde som är avsedda för vägvisning för vägtrafikanter, om de inte medför fara eller olägenhet för trafiken och inte medför oskälig olägenhet för underhållet av vägen.

Dessutom påverkas beviljandet av tillståndet för informationsmärke till en serviceanläggning av de tjänster som erbjuds vid anläggningen, servicenivån, anläggningens läge och övriga tjänster i närområdet samt det trafikmässiga behovet av vägvisning till anläggningen.

Tillståndstjänsten vid NTM-centralen i Birkaland har prövningsrätt i ärendet. Som stöd vid övervägandet används Anvisningen för vägvisning till serviceanläggningar, där man går igenom skyltningsprinciperna för serviceanläggningar och förutsättningarna för användning av de märken som används vid vägvisningen, regionala vägvisningsplaner och motiveringen från fall till fall.


Handläggningstid

Kontrollera den genomsnittliga behandlingstiden på NTM-centralens webbplats (Informationsmärken för serviceanläggningar). En bristfälligt ifylld ansökan eller bristfälliga bilagor fördröjer behandlingen av ansökan.

Giltighetstid

Tillståndet gäller i 5 år. Giltighetstiden anges i tillståndsbeslutet. Skyltarna ska sättas upp inom 1 år från det att man fått ett jakande tillståndsbeslut.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.1.2023