suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om tillstånd för informationsmärke till serviceanläggning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Det är möjligt att få en vägvisning från landsvägen till en anläggning som betjänar väganvändarna. På landsvägen får vägtrafikanterna vägvisning från en plats till en annan med hjälp av orienteringstavlor och vägvisare. Tjänster som behövs under resan kan för vägtrafikanterna anvisas med informationsmärken som är avsedda för vägvisning till serviceanläggningar. Den serviceanläggningen som vägvisningen leder till ska ha en tillräcklig servicenivå och de tjänster som visas på informationsmärket ska finnas tillgängliga under allmänna och regelbundna tider. På platsen ska det också finnas tillräckligt med parkeringsplatser med beaktande av antalet besökare.

Färgen på märket beror på anläggningens huvudsakliga funktion. Informationstavlor med blå bottenfärg visar alla vägtrafikanter vägen till anläggningar med service och informationstavlor med brun bottenfärg visar fritidsresenärer vägen till anläggningar med service.

För en serviceanläggning kan sättas upp informationstavlor antingen med blå eller brun bottenfärg eller en adressvägvisare med brun bottenfärg och förhandsvägvisare för serviceanläggningens adressvägvisare.

Om det inte gäller en serviceanläggning, används en adressvägvisare med svart bottenfärg och förhandsvägvisare till adressvägvisaren. Adressvägvisare med svart botten kan användas i tätorter för att visa vägen till ämbetsverk, inrättningar samt industri- och affärsverk. Utanför tätorten kan adressvägvisaren användas för att visa vägen även till andra enskilda anläggningar.

I samband med ett jakande tillståndsbeslut levereras ritningar med mått på informationstavlorna, en karta över informationstavlornas platser samt en anvisning för monteringen av informationstavlorna. Informationsmärken får inte skaffas innan ett tillståndsbeslut mottagits.

Tillståndsmottagaren svarar på egen bekostnad för att skaffa, montera och underhålla informationstavlorna. Tillståndsmottagaren skaffar skyltar hos en märkestillverkare, som har CE-märkning för sina produkter (SFS-EN 12899 och SFS-EN 1090).

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Bifoga till ansökan

  • en karta, där anläggningens läge framgår samt eventuella önskemål om platserna för informationstavlorna

  • uppgifter om de tjänster som erbjuds vid anläggningen, antalet kundplatser, öppettider osv.

Eftersom ett tillståndsbeslut alltid görs per anläggning, ska alla informationstavlor gällande anläggningen ingå i ansökan. Om den anläggning som informationstavlor söks för erbjuder flera olika tjänster, vars symboler (högst tre) man vill ha på informationstavlorna, ska tjänsterna rangordnas i ansökan.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors).

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen kan bevilja tillstånd för placering av informationsmärken på landsvägens vägområde som är avsedda för vägvisning för vägtrafikanter, om de inte medför fara eller olägenhet för trafiken och inte medför oskälig olägenhet för underhållet av vägen.

Dessutom påverkas beviljandet av tillståndet för informationsmärke till en serviceanläggning av de tjänster som erbjuds vid anläggningen, servicenivån, anläggningens läge och övriga tjänster i närområdet samt det trafikmässiga behovet av vägvisning till anläggningen.

Tillståndstjänsten vid NTM-centralen i Birkaland har prövningsrätt i ärendet. Som stöd vid övervägandet används Anvisningen för vägvisning till serviceanläggningar, där man går igenom skyltningsprinciperna för serviceanläggningar och förutsättningarna för användning av de märken som används vid vägvisningen, regionala vägvisningsplaner och motiveringen från fall till fall.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Kontrollera de aktuella priserna på NTM-centralens webbplats (Informationsmärken för serviceanläggningar). Även ett avslående beslut är avgiftsbelagt.


Handläggningstid

Kontrollera den genomsnittliga behandlingstiden på NTM-centralens webbplats (Informationsmärken för serviceanläggningar). En bristfälligt ifylld ansökan eller bristfälliga bilagor fördröjer behandlingen av ansökan.

Giltighetstid

Tillståndet gäller i 5 år. Giltighetstiden anges i tillståndsbeslutet. Skyltarna ska sättas upp inom 1 år från det att man fått ett jakande tillståndsbeslut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Tavastland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 17.1.2022