suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om lönegaranti

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagares arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren är insolvent. Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar vars grund och belopp har utretts.

Arbetstagare eller arbetstagarorganisation till vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning kan ansöka om lönegaranti. Om arbetsgivaren är i konkurs kan a ...

Gör så här

Blanketten fås antingen från internet eller från arbets- och näringsbyrån och du kan lämna in ansökan till vilken arbets- och näringsbyrå eller NTM-central som helst.

Fyll i ansökan om lönegaranti A (arbetstagares ansökan om lönegaranti) om du själv ansöker om lönegaranti.

Om du är en fackförbundsombudsman, fyll i b-blanketten (ansökan för fackförbund).

Ansökningarna om lönegaranti handläggs vid NTM-centralen i Nyland. Var beredd på att handläggningen av ansökan räcker flera mån.

För vem och på vilka villkor

Ansök om lönegaranti inom tre mån. från att fordran förfallit. Ansökan om att skadestånd, som baserar sig på lag eller avtal och saknar särskild förfallodag, bör ansökas som lönegaranti inom tre mån. från en lagakraftvunnen dom eller att avtalet ingåtts med etablerad arbetsmarknadspraxis.

- Om du är en sjöman ska du ansöka om att fordran betalas enligt 3 kap. 2 § 1 mom. i sjölagen (674/1994) medan sjöpanträtt gäller. Skadestånd eller gottgörelse, som baserar sig på lag eller avtal och saknar särskild förfallodag och för vilken sjöpanträtt inte längre gäller, ska du ansöka som lönegaranti inom tre mån. från att domen vunnit laga kraft eller från att avtalet ingåtts med iakttagande av etablerad arbetsmarknadspraxis.

- Om du inte har ansökt inom tidsfristen kan fordran inte betalas enligt lönegarantin.

Lönegaranti kan beviljas endast om du är en arbetstagare i arbetsförhållande. Lönegarantin omfattar inte vd för ett aktiebolag, ansvarig bolagsman i kommanditbolag, bolagsman i öppet bolag eller enskild näringsidkare. Även andra personer med bestämmanderätt i företag kan hamna utanför lönegarantin.

Betalning enligt lönegarantin kan endast göras för klara och ostridiga fordringar. Om arbetsgivaren bestrider fordran för vilken betalning ansökts enligt lönegarantin och riktigheten inte kan utredas vid lönegarantiförfarandet, kan fordran inte betalas innan dess belopp och grund har avgjorts med laglig dom.

Rese- eller andra kostnader kan fås enligt lönegarantin om kostnaden är sedvanlig och rimlig.

Fordringars maximibelopp som betalas enligt lönegarantin är på basis av arbete som utförts för en och samma arbetsgivare 19 000 euro. Maximibelopp för sjömäns lönegaranti har inte fastställts. Tillgodohavandens maximibelopp i en arbetstidsbank som betalas enligt lönegarantin är på basis av arbete som utförts för en och samma arbetsgivare ett belopp som motsvarar arbetstagarens lön för sex mån. Detta gäller även sjömän.

Arbetstagarens rätt till lönegarantin begränsas även av bestämmelserna för att förhindra missbruk. Lönegarantimyndigheten har rätt att av grundat skäl vägra betalning enligt lönegarantin eller pröva lönegarantibeloppet bl.a. om arbetstagaren har fortsatt i arbetsavtalsförhållandet ännu efter det att han/hon måste ha vetat att arbetsgivaren inte kan betala ut lönen.

Om din ansökan om lönegaranti har avslagits följ den bifogade informationen om hur beslutet kan överklagas. Du kan ansöka om lönegaranti via e-tjänsten eller med blankett.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Nyland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Österbotten

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 6.10.2021