suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Ansökan om godkännande av hållbarhetssystem

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Hållbarheten hos biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen kan påvisas genom ett godkännande av verksamhetsutövarens hållbarhetssystem. Hållbarhetssystemet visar att de biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som verksamhetsutövaren producerar, tillverkar, importerar, överlåter till konsumtion eller använder uppfyller hållbarhetskriterierna.

Verksamhetsutövaren ska a ...

Gör så här

Biobränslen och flytande biobränslen:

 1. Utarbeta ett hållbarhetssystem enligt anvisningen om hållbarhetskriterierna
 2. Skaffa dig en kontrollör som godkänts enligt hållbarhetslagen och beställ ett utlåtande om hållbarhetssystemet av kontrollören
 3. Fyll i blanketten för ansökan om godkännande av hållbarhetssystem, bifoga kontrollörens utlåtande och skicka ansökan jämte bilagor per e-post till adressen kirjaamo@energiavirasto.fi.

Biomassabränslen

 1. Utarbeta ett hållbarhetssystem enligt anvisningen om hållbarhetskriterierna
 2. Skaffa dig en kontrollör som godkänts enligt hållbarhetslagen och beställ ett utlåtande om hållbarhetssystemet av kontrollören
 3. Fyll i ansökan om godkännande av hållbarhetssystemet i KEKRI-systemet
 4. Skicka ansökan via systemet till kontrollören för verifiering
 5. När ansökan har verifierats ska den lämnas till Energimyndigheten genom att signera den elektroniskt i KEKRI-systemet.

Förändringar i hållbarhetssystemet ska anmälas till Energimyndigheten med en ändringsblankett (biobränslen och flytande biobränslen) eller med en ansökan om ändring i KEKRI-systemet (biomassabränslen).

Eventuella frågor och anmälan till sändlistan för hållbarhetskriterier kan skickas till adressen kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi

För vem och på vilka villkor

Godkännande av hållbarhetssystem kan ansökas av en verksamhetsutövare som är något av följande:

 • distributionsskyldig enligt lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
 • skattskyldig enligt lagen om punktskatt på flytande bränslen
 • verksamhetsutövare enligt lagen om utsläppshandel eller luftfartygsoperatör enligt lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
 • mottagare av statsunderstöd, vars understödsbeslut innehåller en föreskrift om påvisande av att hållbarhetskriterierna uppfylls
 • producent av el, värme och kyla, vars anläggning som förbränner biomassa har en total värmeeffekt på minst 20 megawatt för fasta biomassabränslen eller 2 megawatt för gasformiga biomassabränslen

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 6.5.2021