suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anslutningstillstånd

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Anslutning av privata vägar till landsvägar sker i regel efter tillstånd av väghållningsmyndigheten. I synnerhet trafiksäkerheten på landsvägarna, trafikens smidighet och inverkan på underhållet av vägen är frågor kring väghållning som ska övervägas vid tillståndsförfaranden. Viktiga frågor som behandlas vid tillståndsförfaranden är även den aktuella anslutningens konsekvenser för markanvändningens utveckling. Om möjligt ska man försöka förutse framtida trafik- och anslutningsbehov. Vid behandling av anslutningstillstånd för i synnerhet tätbebyggelse är det klart att markanvändningen framdeles blir mer aktuell även om det inte just nu fanns någon aktuell detaljplan för området. Betydande lösningar kring markanvändningen fattas genom planläggningsförfaranden.

Ett anslutningstillstånd eller en beviljad förbindelse från annanstans än för den ansökta anslutningen från en landsväg via en annan fastighet (servitutsvägförbindelse) är i regel en förutsättning för beviljande av byggnadstillstånd eller avgörande om planeringsbehov.

Anslutningstillstånd behövs för

 • byggande av ny anslutning
 • flyttning av anslutning
 • ändring av anslutning, t.ex. förbättring eller utbyggnad
 • ändring av anslutningens användningsändamål
 • plats för snöskoterleder eller -spår korsar vägen.

Anslutningstillståndsförfarandet gäller inte motorvägar eller motortrafikvägar, eftersom tillstånden till anslutningar till dessa vägar avgörs i vägplanen.

Väghållningsmyndigheten utfärdar anvisningar om anläggande av gatuanslutningar enligt detaljplanen.

Gör så här

Ansök om anslutningstillstånd i första hand elektroniskt. Det försnabbar handläggningen av ansökan. Du får en automatisk bekräftelse till din e-post om att din elektroniska ansökningsblankett har tagits emot. Om du inte får ett meddelande om bekräftelse med ärendets ID-nummer, ska du kontakta Trafikens kundservice. ID-numret är åttasiffrigt (formen 1001XXXX).

Uppmärksamma följande när du använder e-tjänsten: Om du kompletterar ansökan i ett senare skede, skicka den kompletterade delen per e-post till adressen liitymat@ely-keskus.fi. Skriv i e-postmeddelandets ämnesfält den sökandes namn, kommunen arbetet utförs i och vägnummer. Använd inte den elektroniska blanketten för att komplettera uppgifterna på nytt så att inte kompletteringsblanketten registreras som en ny ansökan i systemet, vilket betydligt förlänger handläggningstiden!

Fyll i ansökningsblanketten omsorgsfullt. Eftersom tillståndsbesluten alltid gäller en viss anslutning, ska det för varje anslutning göras en egen ansökan.

Bifoga följande bilagor till ansökan:

 • kopia av väghållarens (den lokala NTM-centralens) utlåtande om grannmedgivandet ifall man bygger en ny byggnad och fastighetens gräns är vid vägen
 • redovisning av fastighetens byggrätt (detaljplan, planeringsbehovsbeslut eller övrig utredning)
 • karta (1:20 000) där anslutningens plats framgår
 • ett av kommunen fastställt utdrag ur detalj-, general- eller delgeneralplanen eller utkastet till planen
 • utredning om andra möjligheter att ordna vägförbindelse till fastigheten, t.ex. servitutsväg
 • planritning eller annan motsvarande plan för fastigheten, där anslutningens exakta läge framgår. Markera anslutningens plats i terrängen.

Alternativt till e-tjänsten kan du skicka ansökan till NTM-centralen i Birkaland oavsett i vilken kommun anslutningen ligger.

I anslutningstillståndet ingår arbetstillstånd och anvisningar för hur anslutningen ska byggas.

För vem och på vilka villkor

1. Anslutningen är nödvändig för den som använder fastigheten och det går inte att ordna någon annan förbindelse till fastigheten

2. Anslutningen ska kunna upptäckas tillräckligt långt bort och de frisiktsområdena vid anslutningen som trafiksäkerheten förutsätter ska uppfylla de fastställda kraven åt båda hållen

 • på en väg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel 105 m åt båda hållen
 • på en väg med en hastighetsbegränsning på 80 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel 200 m åt båda hållen
 • på en väg med en hastighetsbegränsning på 100 km/h är frisiktsområdet vid en anslutning i regel 270 m åt båda hållen

1. Minimiavstånden mellan anslutningar och maximala tätheten av anslutningar fastställs utifrån vägens funktionella klass, hastighetsnivå och markanvändningsfaktorer

Anslutningens ägare är skyldig att underhålla sin anslutning till alla delar.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Ett såväl positivt som negativt tillståndsbeslut är avgiftsbelagt. Avgifterna fastställs årligen genom statsrådets förordning.


Tidsfrist

Anslutningstillstånd krävs innan arbetet får inledas.

Handläggningstid

Handläggningstiden för tillståndsansökan är i regel cirka fyra veckor.

Giltighetstid

Tillstånd för att bygga anslutning är i kraft ett år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 22.11.2019