suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anslutningstillstånd för landsvägar

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

För att bygga en anslutning till en enskild väg eller en tomtanslutning till en landsväg behövs i regel ett tillstånd av väghållningsmyndigheten.

Anslutningstillstånd behövs för

 • att bygga en ny anslutning
 • att flytta på en anslutning
 • att ändra anslutningen, t.ex. för att förbättra eller bygga ut den
 • att ändra anslutningens användningsändamål
 • att bygga en tillfällig anslutning
 • pl ...

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors). OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separt hanteringsavgift.

Fyll i ansökningsblanketten omsorgsfullt. Tillståndsbesluten gäller alltid specifika anslutning och därför ska du göra en egen ansökan för varje enskild anslutning.

Checklista innan du ansöker om anslutningstillstånd:

Om det är fråga om ett nybyggnadsprojekt och fastigheten gränsar till en landsväg ska du först skicka en begäran om utlåtande om hörande av granne till den lokala NTM-centralen. (Väghållaren är rågranne på samma sätt som tomtens övriga grannar). Bifoga utlåtandet till tillståndsansökan.

Innan du ansöker om tillstånd ska du också skaffa följande bilagor:

 • en redovisning av fastighetens byggrätt (detaljplan, planeringsbehovsbeslut eller övrig utredning)
 • en karta (1:20 000) där anslutningens plats framgår
 • ett utdrag ur detalj-, general- eller delgeneralplanen som kommunen fastställt, eller utkastet till planen
 • en utredning om andra möjligheter att ordna vägförbindelse till fastigheten, t.ex. servitutsväg
 • en planritning, eller en annan motsvarande plan för fastigheten, där anslutningens exakta läge framgår.

Markera den planerade platsen för anslutning i terrängen med hjälp av käppar.

Om du kompletterar ansökan i ett senare skede ska du skicka den kompletterade delen per e-post till adressen liittymat@ely-keskus.fi. Ange i e-postmeddelandets ämnesfält ansökans kommunikationskod, diarienummer (PIRELY/xx/20xx) eller tillståndssökandens namn, kommun och vägnummer.

För vem och på vilka villkor

Anslutningstillstånd kan beviljas om

 1. anslutningen är nödvändig för fastighetens användning och ingen annan trafikförbindelse är tillgänglig
 2. anslutningens läge uppfyller trafiksäkerhetskraven.

Mer information finns på NTM-centralens webbplats (anslutningar).

Anslutningens ägare är skyldig att underhålla den.


Tidsfrist

Arbetet får inte inledas förrän ett positivt beslut har getts. Närmare villkor fastställs i tillståndsbeslutet.

Handläggningstid

Kontrollera den genomsnittliga behandlingstiden på NTM-centralens webbplats (anslutningar). En bristfälligt ifylld ansökan eller bristfälliga bilagor fördröjer behandlingen av ansökan.

Giltighetstid

Tillståndsbeslutet är giltigt i två år. Anslutningen ska byggas inom denna tid. Själva anslutningstillståndet gäller i allmänhet tills vidare.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.1.2023