suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling till avfallshanteringsregistret

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Du bör göra en anmälan till kommunens miljöskyddsmyndighet för att påbörja yrkesmässigt insamlande av avfall.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett företag som bedriver yrkesmässig avfallsinsamling ska göra en anmälan om verksamheten till kommunens miljöskyddsmyndighet. På basis av anmälan antecknar myndigheterna företaget i avfallshanteringsregistret. På samma anmälan kan företaget ange uppgifter om alla mottagningsställen som man använder för mellanlagring av avfall.

Den som bedriver yrkesmässig avfallsinsamling ska föra bok över insamlat avfall. Bokföringen ska innehålla uppgifter om det insamlade avfallets kategori, typ, farligt avfalls farliga egenskaper, mängd, ursprung och leveransplats samt transport och behandling av avfallet. Uppgifterna ska förvaras i sex år.

Av anmälan ska framgå vem som är uppdragsgivare för avfallsinsamlingen och vem som ansvarar för det insamlade avfallet. I anmälan ska man vidare ange om mottagningsplatsen har ett miljötillstånd och om insamlingsverksamheten är fortlöpande eller tillfällig. Om företaget har verksamhet i flera kommuner ska ansökan om godkännande av verksamheten göras till den NTM-central inom vars område största delen av verksamheten bedrivs.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 30.1.2023