suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Anmälan om vindkraftverk inom ett kompensationsområde

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Innehavaren av ett vindkraftverk inom ett kompensationsområde för vindkraft ska betala en vindkraftsavgift. Syftet med kompensationen för vindkraft är att möjliggöra byggande av vindkraftverk på kompensationsområden för vindkraft så att Finlands territorialövervakning och militära luftfart inte störs.

Till kompensationsområdet, dvs. vindkraftsområdet vid Bottenviken, hör ett cirka 2425 kvadratkil ...

Gör så här

Lämna in en fritt formulerad anmälan om vindkraftverk till Energimyndigheten innan kraftverket tas i kommersiell drift. Anmälan ska innehålla uppgifter om

  • antalet turbiner i vindkraftverket
  • när vindkraftverket tas i kommersiell drift
  • var vindkraftverket är beläget (kraftverkets gatuadress eller koordinater).

Skicka i första hand in anmälan per e-post till Energimyndighetens registratorskontor. Du kan också skicka in anmälan per post. Om du ska grunda en produktionsanläggning för förnybar energi kan du göra anmälan i tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Om antalet turbiner i ett vindkraftverk förändras eller en annan aktör får besittningsrätten till vindkraftsverket, ska Energimyndigheten utan dröjsmål underrättas om saken.

För vem och på vilka villkor

En elproducent som besitter ett vindkraftverk inom vindkraftsområdet vid Bottenviken ska göra en anmälan om vindkraftverket.


Tidsfrist

Anmälan ska lämnas in innan kraftverket tas i kommersiell drift.

Handläggningstid

Energimyndigheten fattar ett beslut senast fem månader efter att anmälan har gjorts.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 27.8.2021