suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovaniemi stad

Anmälan om verksamhet av försöksnatur enligt miljöskyddslagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Verksamhet av försöksnatur som medför risk för förorening av miljön ska anmälas till miljövårdsmyndigheten.

Verksamheten av försöksnatur är kortvarig och kan till exempel hänföra sig till att utreda användbarheten av en ny råvara, tillverkningsmetod eller rengöringsmetod eller ett försök för tekniskt genomförande.

En anmälan om verksamhet av försöksnatur behandlas av kommunens eller statens mil ...

Gör så här

Gör anmälan om verksamhet av försöksnatur på den bifogade blanketten.

Lämna in anmälan med bilagor till miljötillsynens verksamhetsställe eller stadens registratorskontor.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.


Tidsfrist

Lämna in anmälan minst 30 dygn före den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten.

Giltighetstid

Beslutet om verksamhet av försöksnatur är för en viss tid.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett företag eller en annan aktör som bedriver försöksverksamhet är skyldig att anmäla saken senast 30 dagar innan verksamheten inleds. Anmälan ska göras till den myndighet som också beviljar tillstånd för verksamheten. Verksamhet av försöksnatur har ofta koppling till beredning av miljöskyddsinvesteringar eller försök med tekniskt genomförande. Det kan till exempel handla om nya ersättande kemikalier eller om att utnyttja avfall som råvara.

I anmälan ska det anges vad verksamheten av försöksnatur består av, hur länge den varar, vilka råvaror som används, vilka utsläpp som kan uppstå, vilka mätmetoder som krävs och vilka effekter försöksverksamheten har på miljön. Anmälaren ska också berätta om de miljöskyddsåtgärder som planeras.

Om försöksverksamheten kan leda till att vatten förorenas eller till oskäligt besvär på det sätt som avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden, ska verksamheten ansöka om miljötillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Rovaniemi stad

Ansvarig för tjänsten

Rovaniemi stad
Ansvarig för texten: Rovaniemi stad
Uppdaterad: 17.11.2023