suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Anmälan om livsmedelsverksamhet

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • 5 kommuner
 • Offentlig tjänst

En anmälan ska göras om yrkesmässig verksamhet inom livsmedelsbranschen.

Anmälan ska göras om vilket utrymme inomhus eller utomhus som helst eller om en del av det där livsmedel som säljs

 • förvaras
 • transporteras
 • säljs
 • serveras
 • behandlas.

Anmälan ska göras om

 • livsmedelslokaler såsom restauranger, butiker eller bagerier
 • transport av livsmedel
 • en mobil livsmedelslokal, såsom en bil som säljer livsmedel
 • en virtuell lokal, såsom nätförsäljning av livsmedel.

Anmälan om primärproduktion av livsmedel behöver inte göras. Om man i livsmedelslokalen behandlar animaliska livsmedel före detaljförsäljningen, ska man ansöka om godkännande för anläggningen.

Gör en anmälan om din livsmedelsverksamhet i Rovaniemi, Ranua, Pello, Övertorneå eller Kolari till Rovakaari miljöhälsovård.

Lämna en anmälan om att livsmedelsverksamheten inleds och om en väsentlig ändring sker i verksamheten samt om verksamheten avslutas. Den nya aktören meddelar om byte av aktör. Med väsentlig förändring av verksamheten avses en betydande ökning av riskerna i anslutning till ...

Gör så här

Gör anmälan i Livsmedelsverkets elektroniska anmälningstjänst.

Du kan också göra en skriftlig anmälan till den livsmedelstillsynsmyndighet som ansvarar för ärenden i den kommun där du är belägen.

Anteckna då i anmälan

 • företagets namn och kontaktuppgifter samt din hemkommun när du har en rörlig livsmedelslokal eller en virtuell lokal
 • ditt företags FO-nummer eller, om det inte finns, ditt personnummer
 • namn och kontaktuppgifter för din livsmedelslokal eller virtuella lokal
 • livsmedelslokalens besöksadress och kommun, om det inte är fråga om en rörlig livsmedelslokal
 • verksamhet som bedrivs och dess uppskattade omfattning
 • uppskattad tidpunkt då verksamheten inleds
 • beskrivning av egenkontrollen.

Myndigheten meddelar dig när den har sparat uppgifterna i din anmälan i sitt register.

Gör en anmälan enligt livsmedelslagen innan verksamheten inleds i första hand via webbtjänsten ilppa (se e-tjänsten). Bifoga åtminstone en planritning till din anmälan om livsmedelsverksamhet.

Om du gör anmälan på annat sätt än i webbtjänsten ilppa, skicka bilagorna separat till miljöhälsovården per e-post, post eller genom att lämna in dem till miljöhälsovårdens byrå Rovakaari.

Hur handläggningen av ärendet framskrider:

 1. Anmälan kommer till miljöhälsovården och inspektören går igenom anmälan. Inspektören granskar att informationen är tillräcklig för registrering av verksamheten, och kan vid behov be om tilläggsuppgifter.
 2. Verksamheten som du anmält registreras och tillsynsenheten skickar ett avgiftsbelagt intyg över att anmälan handlagts. Om du har gjort anmälan i ilppa, ser du där efter handläggningen de uppgifter om verksamhetsstället som du anmälde eller de ändringar som gjorts i anmälan. Du ser också uppgifter om de verksamheter som du anmält tidigare.

Lämna i första hand anmälan om väsentlig förändring eller avslutande av verksamheten även via ilppa e-tjänsten. Anmälan kan även göras med blankett per e-post eller post till Rovakaari miljöhälsovård. Ingen avgift tas ut för hanläggningen av anmälan om att verksamheten avbryts eller avslutas och du får heller inget intyg över handläggningen.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

En förutsättning för att verksamheten ska kunna inledas är att livsmedelsverksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagen. Livsmedelsverksamhet får till exempel inte medföra fara för hälsan.

Förutom att verksamheten inleds ska aktören göra en anmälan till myndigheten om

 • verksamheten förändras
 • verksamheten avbryts
 • verksamheten upphör
 • aktören byts.

Om en aktör är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är tillfälligt verksam i Finland, behöver aktören inte göra en anmälan till Finland om han eller hon redan har meddelat om livsmedelsverksamheten i sitt hemland. Som tillfällig verksamhet betraktas verksamhet under ett halvt år.

Anmälningsskyldigheten gäller på samma sätt både privata och offentliga verksamhetsutövare.

Innan du gör anmälan i ilppa-systemet behöver du en Suomi.fi-fullmakt för det företag (obs. även offentliga aktörer) som du vill göra anmälan.

En privat näringsidkare eller företagets namntecknare, dvs. företagets officiella representant, kan med hjälp av Suomi.fi-identifikation logga direkt in i ilppa-applikationen. Företagets officiella representant är en person som i handelsregistret eller i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) anges ha en roll i ett förvaltningsorgan i det aktuella företaget eller i organisationen. För andra användare av ilppa behövs en fullmakt som ges av företagets officiella representant i Suomi.fi-tjänsten. Fullmakter ges och ansöks om i Suomi.fi-tjänsten.

I Suomi.fi-tjänsten och ilppa identifierar du dig alltid med personliga identifieringsverktyg. För detta behövs till exempel bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.


Tidsfrist

Gör anmälan senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller eventuella ändringar.

Handläggningstid

Verksamheten kan inledas även om handläggningen av anmälan inte är klar.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 5.12.2022