suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Konkurrens- och konsumentverket

Anmälan om företagsförvärv

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Syftet med tillsynen över företagsförvärv är att trygga marknadens konkurrensstruktur och om det behövs även ingripa i förväg mot företagsförvärv som avsevärt hindrar en effektiv konkurrens. Tillsynen över företagsförvärv fokuserar särskilt på marknadsstrukturen, och tillsynen är förebyggande till sin karaktär.

Företagsförvärv som överstiger vissa omsättningsgränser ska enligt konkurrenslagen anm ...

Gör så här

Företagsförvärv ska anmälas till KKV efter det att avtal har ingåtts, bestämmanderätt förvärvats eller ett offentligt köpeanbud har lämnats, men dock innan förvärvet har verkställts. Företagsförvärv kan även anmälas till KKV genast då parterna med tillräcklig säkerhet kan visa sin avsikt att genomföra en företagsaffär.

Närmare bestämmelser om anmälningsskyldigheten finns i statsrådets förordning 1012/2011 (nedan ”förordningen om anmälningsskyldighet”). I bilagorna till förordningen specificeras detaljerat vilka uppgifter som bör uppges i samband med ett företagsförvärv, såvida KKV inte har mildrat innehållet i anmälan.

KKV:s personal ger även råd och vägledning när det gäller företagsförvärv. Den anmälningsskyldiga kan på förhand diskutera med KKV:s representanter om det planerade företagsförvärvet, och om innehållet i de bestämmelser som ska tillämpas samt anmälningsskyldigheten. Diskussioner som förts på förhand gör det lättare att göra anmälan och hjälper KKV att behandla ärendet i snabb takt. Den anmälningsskyldiga har emellertid det slutliga ansvaret när det gäller att göra anmälan om företagsförvärv.

För vem och på vilka villkor

Ett företagsförvärv ska anmälas till KKV om:

  • parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som uppgår till mer än 350 miljoner euro och
  • minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro.

När det gäller att beräkna omsättningen se även statsrådets förordning om beräkning av omsättningen för en part i ett företagsförvärv (1011/2011) samt ”Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv”:

https://www.kkv.fi/uploads/sites/2/2021/11/2011-riktlinjer-1-2011-foretagsforvarv.pdf

Om ett företagsförvärv omfattas av tillämpningsområdet för EG:s förordning om kontroll av företagskoncentrationer (EG 139/2004) ska förvärvet anmälas till Europeiska kommissionen, som har ensam behörighet att granska företagsförvärv som berör hela EU-området. Lagen innehåller en särskild bestämmelse om företagsförvärv på elmarknaden.

Företagsförvärv får inte verkställas innan ett slutgiltigt beslut har fattats i ärendet.


Tidsfrist

Företagsförvärv ska anmälas till KKV efter det att avtal har ingåtts, bestämmanderätt förvärvats eller ett offentligt köpeanbud har lämnats, men dock innan förvärvet har verkställts. Företagsförvärv kan även anmälas till KKV genast då parterna med tillräcklig säkerhet kan visa sin avsikt att genomföra en företagsaffär.

Handläggningstid

I samband med behandlingen av anmälan om företagsförvärv hörs alltid parternas viktigaste konkurrenter, kunder och varuleverantörer. Behandlingen sker i två steg om det behövs: * Företagsförvärvet kan på vissa villkor godkännas under den så kallade första behandlingen, som tar högst en månad i anspråk. * KKV kan fatta beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning, där förvärvets konkurrenseffekter utreds grundligt. Utredningen tar högst tre månader i anspråk.

Giltighetstid

Anvisningen gäller tillsvidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Konkurrens- och konsumentverket

Ansvarig för tjänsten

Konkurrens- och konsumentverket
Ansvarig för texten: Konkurrens- och konsumentverket
Uppdaterad: 1.4.2022