suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Varkaus stad

Anmälan om eller ändring av produktion av privat småbarnspedagogik

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Varkaus
  • Offentlig tjänst

En producent av privata småbarnspedagogiska tjänster ska alltid göra en skriftlig anmälan när

  • verksamheten inleds
  • verksamheten förändras väsentligt
  • när ansvarspersonen byts ut
  • verksamheten upphör.

Producenten av tjänsten ska göra en anmälan till myndigheten som ansvarar för småbarnspedagogiken i den kommun där producenten avser utöva sin verksamhet. Anmälan görs med en separat blankett i god tid innan verksamheten inleds, förändras eller upphör. Om det av någon anledning inte går att göra anmälan på förhand måste anmälan göras så snart som möjligt efter att verksamheten inletts, förändrats eller upphört.

Kommunen förmedlar anmälan till regionförvaltningsverket tillsammans med sina egna uttalanden. Regionförvaltningsverket godkänner eller avslår anmälan. Om anmälan godkänns har producenten av tjänsten tillstånd att inleda sin verksamhet i enlighet med den information som producenten har uppgett.

Om en anmälan som godkänts av regionförvaltningsverket berör inledning av verksamhet för regionförvaltningsverket, inför regionförvaltningsverket också producenten av tjänsten i registret för privata serviceproducenter.

Gör så här

Ny verksamhet:

När du är på väg att inleda din verksamhet ska du vända dig till den kommun inom vars område du avser utöva din verksamhet. Du får information och hjälp av kommunen samt av regionförvaltningsverket.

Anmäl till kommunen att verksamheten inleds med blanketten Anmälan om eller ändring av produktion av privat småbarnspedagogik. Bifoga de nödvändiga handlingarna till anmälan. Lämna in anmälan med bilagor till kommunens registratorskontor i god tid innan verksamhetens planerade inledning.

När kommunen mottagit din anmälan gör myndigheten en inspektion i dina lokaler. Efter detta handlägger den din anmälan och ger sitt uttalande om denna. Myndigheten sänder både sitt uttalande och din anmälan med bilagor till regionsförvaltningsverket för registrering. Du får ett avgiftsbelagt registreringsbeslut från regionsförvaltningsverket per post.

Förändring av verksamhet:

Om din verksamhet förändras ska du så snart som möjligt anmäla detta till kommunen med blanketten Anmälan om eller ändring av produktion av privat småbarnspedagogik. Bifoga de nödvändiga handlingarna till anmälan och sänd den till kommunens registratorskontor.

Den kommunala myndigheten handlägger din anmälan och ger sitt uttalande om denna. Myndigheten sänder både sitt uttalande och din anmälan med bilagor till regionsförvaltningsverket för registrering. Du får ett avgiftsbelagt registreringsbeslut från regionsförvaltningsverket per e-post.

Byte av ansvarsperson

Om verksamhetens ansvarsperson byts ut ska du så snart som möjligt anmäla detta till kommunen med blanketten Anmälan om ny ansvarsperson/förändrade uppgifter för ansvarspersonen inom privat småbarnspedagogik. Bifoga de nödvändiga handlingarna till anmälan och sänd den till kommunens registratorskontor.

Den kommunala myndigheten handlägger din anmälan och ger sitt uttalande om denna. Myndigheten sänder både sitt uttalande och din anmälan med bilagor till regionsförvaltningsverket för registrering. Du får ett avgiftsbelagt registreringsbeslut från regionsförvaltningsverket per e-post.

Upphörande av verksamhet

Om din verksamhet upphör ska du anmäla detta till kommunen med blanketten Anmälan om upphörande av privat småbarnspedagogik.

Den kommunala myndigheten handlägger din anmälan och sänder den till regionsförvaltningsverket för registrering. Du får ett avgiftsfritt registreringsbeslut från regionsförvaltningsverket per e-post.

För vem och på vilka villkor

Ett godkännande av inledande eller förändring av verksamhet inom privat småbarnspedagogik förutsätter att verksamheten uppfyller villkoren i lagen om småbarnspedagogik.

Om en näringsidkare är placerad i en stat som hör till något annat Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde och erbjuder sina tjänster tillfälligt i Finland kräver verksamheten samma tillstånd som för en näringsidkare i Finland.


Tidsfrist

Anmälan om eller ändring av produktion av privat småbarnspedagogik ska göras i god tid. Om detta inte är möjligt måste anmälan göras så snart som möjligt efter att verksamheten inletts, förändrats eller upphört.

Giltighetstid

Registreringsbeslutet gäller tills vidare. Regionsförvaltningsverket kan dock ta bort producenten av tjänsten ur registret över tillhandahållare av privat service om verksamheten inte längre uppfyller villkoren i lagen om småbarnspedagogik.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Varkaus stad

Ansvarig för tjänsten

Varkaus stad
Ansvarig för texten: Varkaus stad
Uppdaterad: 30.12.2022