suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovaniemi stad

Anmälan om buller och skakningar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Tillfällig verksamhet som kan antas orsaka särskilt störande buller eller skakningar ska på förhand anmälas skriftligen till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Sådana funktioner kan vara till exempel byggande, utomhuskonserter, bilsporttävlingar, stenkrossning och pålning.

Om den verksamhet som orsakar buller eller skakningar sträcker sig över flera kommuners område, ska anmälan göras till den ...

Gör så här

Gör anmälan om buller och skakningar senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Kommunen behandlar anmälan och meddelar nödvändiga föreskrifter som du ska följa.

Du kan anmäla flera händelser med en anmälan om buller och skakningar.

Gör anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller och skakningar med den bifogade blanketten.

Lämna in anmälan med bilagor till miljötillsynens verksamhetsställe eller stadens registratorskontor.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Anmälan behöver inte göras för verksamhet för vilken miljötillstånd har ansökts.

Privatpersoner behöver inte göra miljöanmälningar för verksamhet i det egna hushållet.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.


Tidsfrist

Gör anmälan i god tid, minst 30 dygn före evenemanget. Åtgärden får inte vidtas förrän 30 dygn har förflutit från det att anmälan gjordes.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Var och en som med sin verksamhet orsakar speciellt störande buller eller skakningar ska i förväg göra en anmälan om det till kommunens miljöskyddsmyndighet. Speciellt störande buller eller skakningar kan uppkomma till exempel vid byggarbeten, friluftskonserter, bilsportstävlingar, stenbrytning, krossning och pålning. En anmälan om buller och skakningar ska göras till exempel för stora publikevenemang och byggprojekt.

Den som orsakar olägenheterna ska dessutom i förväg meddela alla invånare, daghem och skolor, vårdinrättningar och eventuella andra berörda i olägenhetens influensområde om bullret eller skakningarna.

Om en verksamhet som orsakar buller eller skakningar sträcker sig över flera kommuners område ska anmälan göras till NTM-centralen.

Servicen tillhandahålls av

Rovaniemi stad

Ansvarig för tjänsten

Rovaniemi stad
Ansvarig för texten: Rovaniemi stad
Uppdaterad: 17.11.2023