suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anmälan om adressändring till befolkningsdatasystemet

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Det är en lagstadgad skyldighet att göra flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. En ändring ska alltid anmälas när man flyttar permanent från en adress till en annan eller när en tillfällig vistelse på en annan adress varar längre än tre månader. Med tillfällig vistelse avses flyttning till en annan adress för mindre än ett år, varefter man återvänder till avgångsadressen.

Anmälan kan göras tidigast en månad före flyttningsdagen. Anmälan ska göras senast en vecka efter flyttningsdagen.

Flyttningen ska också anmälas när man flyttar från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland. En finsk medborgare som är bosatt utomlands är skyldig att meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sin adress som ändrats utomlands.

Hemkommunen och dess stadigvarande adress bestäms enligt lagen om hemkommun. Personens hemkommun är enligt huvudregeln den kommun där personen bor. Egna bestämmelser gäller personer som bor i fritidsbostäder samt personer som placerats i familjevård, långvarig institutionsvård eller boende som ordnats med hjälp av boendeservice.

Uppgifterna om personens hemkommun och bostadsadress där registreras i befolkningsdatasystemet.

För att förhindra identitetsstölder kan en spärrmarkering införas i befolkningsdatasystemet.

Gör så här

Gör flyttanmälan elektroniskt i tjänsten flyttanmälan.

Om du är finsk medborgare som bor utomlands ska du meddela en adress som ändrats utomlands i e-tjänsten för anmälan om adressändring för en finsk medborgare som bor utomlands.

En person som flyttar till Finland från ett annat nordiskt land ska förutom att göra en flyttningsanmälan personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I samband med uträttandet av ärenden ska en giltig handling som styrker identiteten visas upp, såsom ett pass. Även en person som flyttar från Finland till ett annat nordiskt land ska göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

En utländsk medborgare kan göra flyttanmälan i tjänsten Flyttanmälan om han eller hon har en finländsk personbeteckning. När en utländsk medborgare flyttar till Finland förutsätts i de flesta fall att han eller hon sköter sina ärenden personligen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. En utländsk medborgare ska göra en anmälan om flyttning till utlandet när han eller hon flyttar bort från Finland.

Du kan göra flyttspärren och häva den personligen vid vilket serviceställe som helst vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden.

Sätt att söka ändring och anföra besvär

Adressuppgifterna registreras i befolkningsdatasystemet på basis av flyttanmälan. Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gör en anteckning som avviker från den som personen uppgett, ges ett skriftligt beslut i ärendet. Omprövning av beslutet kan begäras skriftligen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

En person har rätt att skriftligen kräva av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att de adressuppgifter som felaktigt registrerats i befolkningsdatasystemet korrigeras. Utgångspunkten är att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte korrigerar eller ändrar adressuppgifter som är över fyra år gamla.

För vem och på vilka villkor

Uppgifter om familjemedlemmar som flyttar samtidigt kan lämnas genom en gemensam anmälan. Enligt huvudregeln gör barnets vårdnadshavare flyttanmälan om ett minderårigt barn tillsammans.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Posti Group Oyj
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 29.6.2021