suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ändring av efternamn

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Fyll i namnändringsansökan om du vill ändra ditt efternamn. Ansök också när du vill ha en efternamnskombination eller avstå från ett efternamn som ingår i en nuvarande efternamnskombination. Med hjälp av ansökan kan du också lägga till eller ta bort ett bindestreck från en nuvarande efternamnskombination.

Ändring av efternamn kan ansökas om man är bosatt i Finland. En namnändringsansökan kan även göras när man bor utomland (borträknat Sverige, Norge och Danmark) och är finsk medborgare.

Du behöver inte göra en namnändringsansökan om ditt efternamn har ändrats utomlands med beslut av en annan stats myndighet. Då kan du begära att namnuppgifterna sparas avgiftsfritt.

Du kan få ett efternamn som redan är i användning om

 • du har tidigare använt efternamnet eller namnet förekommer i din släkt inom fem generationer
 • det är frågan om att ändra eller förkorta ett efternamn av främmande ursprung eller
 • efternamnet används av din äkta make eller sambo och maken tillåter namnändringen
 • efternamnet används av ditt syskon eller barn och du får samtycke av alla personer som använder namnet
 • efternamnet används av din fosterförälder
 • namnändringen måste anses vara särskilt välgrundad på grund av ändringar i familjeförhållandena eller annat särskilt vägande skäl.

Om du ansöker om ett efternamn som ingen annan har ber vi om namnnämndens utlåtande om namnet. Namnnämnden bedömer om det föreslagna namnet påminner tillräckligt om efternamn, lämpar sig som efternamn eller om namnet kan förväxlas med ett skyddat kännemärke (t.ex. namn på bolag eller företag). Vi meddelar nya namn på vår webbplats i 30 dagar före vi godkänner ett namn som inte används av någon. Vi löser ärendet utgående från namnnämndens utlåtande och handlingarna som du skickat in.

Gör så här

Gör namnändringsansökan på Namnändringtjänst om

 • du vill ha ett efternamn som du har tidigare använt
 • ditt efternamn är sammansatt av olika delar (en efternamnskombination) och du ansöker om att avstå från den ena delen, avstå från bindestrecket mellan delarna eller lägga till ett bindestreck mellan delarna.
 • du ansöker om ett annat efternamn eller ett nybildat efternamn I den elektroniska namnändringstjänsten kan du ansöka om ett efternamn som du tidigare använt.

I andra fall görs namnändringsansökan elektroniskt med en Suomi.fi-blankett. Att logga in i tjänsten kräver stark autentisering. Även en vårdnadshavare eller make kan underteckna Suomi.fi-blanketten. Du kan skicka in ansökningen per post eller e-post. Du kan även fylla i ansökningen på plats. Ange i ansökningen under önskat efternamn tydligt vilka bokstäver som ska skrivas med stor bokstav och vilka som ska skrivas med liten bokstav.

Vi handlägger din ansökan först när du har betalat handläggningsavgiften. Avgiften betalas inte tillbaka fastän du skulle återta din ansökan eller ansökningen skulle förkastas.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan be dig om en tilläggsutredning, till exempel om ämbetsintyg som saknas eller andra handlingar för handläggningen av namnändringsansökan. Vid behov kan vi också be dig om den andra vårdnadshavarens, den minderåriges eller din makes underskrift, om den saknas i din ansökan.

I vissa fall kan vi be om namnnämndens utlåtande, då tar namnändringens handläggning vanligtvis några månader.

Du får ett skriftligt beslut när ärendet är löst. Ditt efternamn ändras i befolkningsdatasystemet samma dag som beslutet görs. Efter namnändringen får du ett nytt FPA-kort men du måste själv förnya ditt pass, identitetskort och körkort.

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga hos förvaltningsdomstolen.

För vem och på vilka villkor

Ändring av ett barns efternamn kan inte godkännas utan särskilda skäl om ändringen leder till att barnets namnanknytning till någondera föräldern bryts eller till att familjens minderåriga helsyskon får olika efternamn. Namnanknytningen är särskilt viktig när det är frågan om barn under 15 år. Vi kan be dig om en tilläggsutredning om ärendet.

En vårdnadshavare ansöker om namnändring för en minderårigs del. Om en minderårig har två eller flera vårdnadshavare måste alla vårdnadshavare underteckna ansökan.

Om en minderårig är under 10 år gammal måste hen skriftligt godkänna namnändringen.

15 år fyllda kan själv ansöka om namnändring. Vi reserverar vårdnadshavarna tillfälle att bli hörda med anledning av en ansökan. Om en 15 år gammal och hens vårdnadshavare är oense om namnändringen är den minderåriges åsikt avgörande.

Vi handlägger ansökningarna i den ordning de kommer in.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Om du ansöker om ett efternamn som du tidigare använt är handläggningsavgiften 45 euro.

Om du ansöker om ett annat efternamn är handläggningsavgiften 110 euro.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 25.2.2020