suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ändring av efternamn

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Fyll i namnändringsansökan om du vill ändra ditt efternamn. Ansök också när du vill ha en efternamnskombination eller avstå från ett efternamn som ingår i en nuvarande efternamnskombination. Med hjälp av ansökan kan du också lägga till eller ta bort ett bindestreck från en nuvarande efternamnskombination.

Ändring av efternamn kan ansökas om man är bosatt i Finland. En namnändringsansökan kan även ...

Gör så här

Gör namnändringsansökan på Namnändringtjänst om

  • du vill ha ett efternamn som du har tidigare använt
  • ditt efternamn är sammansatt av olika delar (en efternamnskombination) och du ansöker om att avstå från den ena delen, avstå från bindestrecket mellan delarna eller lägga till ett bindestreck mellan delarna.
  • du ansöker om ett annat efternamn eller ett nybildat efternamn I den elektroniska namnändringstjänsten kan du ansöka om ett efternamn som du tidigare använt.

I andra fall görs namnändringsansökan elektroniskt med en Suomi.fi-blankett. Att logga in i tjänsten kräver stark autentisering. Även en vårdnadshavare eller make kan underteckna Suomi.fi-blanketten. Du kan skicka in ansökningen per post eller e-post. Du kan även fylla i ansökningen på plats. Ange i ansökningen under önskat efternamn tydligt vilka bokstäver som ska skrivas med stor bokstav och vilka som ska skrivas med liten bokstav.

Vi handlägger din ansökan först när du har betalat handläggningsavgiften. Avgiften betalas inte tillbaka fastän du skulle återta din ansökan eller ansökningen skulle förkastas.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan be dig om en tilläggsutredning, till exempel om ämbetsintyg som saknas eller andra handlingar för handläggningen av namnändringsansökan. Vid behov kan vi också be dig om den andra vårdnadshavarens, den minderåriges eller din makes underskrift, om den saknas i din ansökan.

I vissa fall kan vi be om namnnämndens utlåtande, då tar namnändringens handläggning vanligtvis några månader.

Du får ett skriftligt beslut när ärendet är löst. Ditt efternamn ändras i befolkningsdatasystemet samma dag som beslutet görs. Efter namnändringen får du ett nytt FPA-kort men du måste själv förnya ditt pass, identitetskort och körkort.

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga hos förvaltningsdomstolen.

För vem och på vilka villkor

Ändring av ett barns efternamn kan inte godkännas utan särskilda skäl om ändringen leder till att barnets namnanknytning till någondera föräldern bryts eller till att familjens minderåriga helsyskon får olika efternamn. Namnanknytningen är särskilt viktig när det är frågan om barn under 15 år. Vi kan be dig om en tilläggsutredning om ärendet.

En vårdnadshavare ansöker om namnändring för en minderårigs del. Om en minderårig har två eller flera vårdnadshavare måste alla vårdnadshavare underteckna ansökan.

Om en minderårig är under 10 år gammal måste hen skriftligt godkänna namnändringen.

15 år fyllda kan själv ansöka om namnändring. Vi reserverar vårdnadshavarna tillfälle att bli hörda med anledning av en ansökan. Om en 15 år gammal och hens vårdnadshavare är oense om namnändringen är den minderåriges åsikt avgörande.

Vi handlägger ansökningarna i den ordning de kommer in.

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 9.2.2023