suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Användningen av tjänsterna Meddelanden och Fullmakter ökade rejält 2018 – tillväxten fortsätter 2019

Publicerad 28.1.2019

År 2018 innebar en kraftig tillväxt i antalet användare i tjänsterna Fullmakter och Meddelanden. Användningen av tjänsterna innebär betydande besparingar i system-, post-, tryckeri- och arbetskostnaderna. 

Fullmakter-tjänsten gav cirka 15 miljoner i totala inbesparingar 2018

Med hjälp av Fullmakter-tjänsten har över 2,5 miljoner ärenden uträttats för ett företags eller en annan persons del under 2018. Användningen har ökat med en månatlig takt på cirka 10-15 procent. I november inträffade en enskild stor topp då antalet ärenden som uträttats ökade med cirka 300 procent.   

Användningen av Fullmakter-tjänsten innebär stora kostnadsbesparingar. Den största besparingen uppstår i digitaliseringen av processen för att verifiera fullmakten. Det går snabbare att granska fullmakten, det krävs färre besök eller samtal och annat manuellt arbete för att granska fullmakten. 

Enligt en utvärdering gjord av en oberoende instans ger varje uträttat ärende en inbesparing på 6–10 euro. Med försiktiga uppskattningar har antalet ärenden 2018 gett inbesparingar på över 15 miljoner. 

Nyttan för en enskild medborgare uppstår i att hen från sin egen soffa, när som helst, via Fullmakter-tjänsten kan befullmäktiga någon annan. För enskilda tjänsteleverantöre innebär detta även helt nya möjligheter att betjäna sina kunder.

Antalet fullmakter mångdubblas under 2019

År 2018 skapades redan cirka 2 miljoner nya fullmakter  i fullmaktsregistret. Dessa ger rätten att uträtta ärenden antingen för företag eller personer. I slutet av 2017 hade 30 000 fullmakter beviljats. 

Antalet fullmakter uppskattas femdubblas 2019. Bland företagen påskyndas tillväxten av Inkomstregistret, MinSkatt och Katso-tjänsten ersätts med Fullmakter-tjänsten. Intresset för personfullmakter ökar då det till exempel 2019 blir möjligt att uträtta ärenden för en vuxen exempelvis hos FPA och på apoteken. Detta gör sakerna enklare till exempel för närstående eller assisteneter till äldre eller andra personer utan digikunskaper. 

I slutet av 2018 hade cirka 60 organisationer inom den offentliga förvaltningen tagit tjänsten Fullmakter i bruk och tjänsten kan användas i 40 e-tjänster. Enligt uppskattningarna kommer antalet e-tjänsteratt tredubblas under 2019. När det finns fler tjänster och användare ökar även antalet användningar. 

Via Meddelande-tjänsten skickades 0,5 miljoner datasäkra meddelanden 2018  

Meddelande-tjänsten lanserades i början av 2018 och används nu av fler än 200 myndigheter och över 300 e-tjänster. Hittills har cirka en halv miljon meddelanden skickats via tjänsten. Att myndigheterna övergår från brev till elektroniska kanaler sparar både skatteslantar och natur. År 2018 uppstod hela 100 000 besparingar i postnings- och tryckerikostnaderna. 

Antalet myndigheter och e-tjänster som utnyttjar tjänsten uppskattas öka markant 2019. I slutet av året fick Meddelande-tjänsten en ny egenskap som gör det möjligt att skicka meddelanden som traditionell post och inte bara via den digitala kanalen. Detta gör att du når alla medborgare via tjänsten. Nu kan du även skicka meddelanden till företag med Meddelande-tjänsten. 

Sammanlagt 140 000 medborgare har redan tagit i bruk Meddelande-tjänsten. Av dem har cirka 42 000 även laddat ner Suomi.fi-mobilappen. 

Tjänsten uppskattas ha minst 550 000 användare i slutet av 2019. Tillväxten påskyndas till exempel av att de för medborgarna viktiga myndigheterna såsom Skatteförvaltningen och Trafi samt en del av kommunernas tjänster nuförtiden använder Meddelande-tjänsten. Via tjänsten skickas uppskattningsvis 1,5 miljoner meddelanden.  

Mer information om Suomi.fi-tjänsterna

Med Suomi.fi-fullmakter är det möjligt att tillförlitligt verifiera en persons eller ett företags behörigheter, fullmakter och rättigheter att uträtta ärenden elektroniskt för en annan person eller ett företag som personen företräder oberoende av tid och ort. Tjänsten fullmakter granskar rätten att uträtta ärenden för någon annans del från bl.a. befolkningsdatasystemet, handelsregistret och fullmaktsregistret.  

Med hjälp av Suomi.fi-meddelanden kan organisationer inom den offentliga förvaltningen skicka post till medborgarna elektroniskt i stället för som pappersbrev. Medborgaren tar emot posten i tjänsten Meddelanden i Suomi.fi-nättjänsten. De meddelanden som skickas kan vara t.ex. myndigheternas meddelanden, beslut och andra viktiga meddelanden. Medborgaren hittar all myndighetspost enkelt i en och samma elektroniska kanal. Via tjänsten kan medborgarna också själva skicka meddelanden till myndigheterna, till exempel mer information i anslutning till en ansökan som lämnats in. På det här sättet blir kontakterna mellan myndigheterna och medborgarna smidigare och snabbare. Samma organisation kan spara betydande summor i portokostnader då allt fler medborgare väljer elektronisk leverans i stället för papperspost.