suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När en närstående avlider

Förutom sorgearbetet måste de anhöriga till den avlidne ta hand om många praktiska saker. Först ska man sköta om begravningsarrangemangen. Den som den avlidne under sin livstid önskade att ska ta hand om begravningsarrangemangen är i första hand ansvarig för uppgiften. I annat fall kan den avlidnes make eller maka, arvinge eller någon annan anhörig sköta om begravningsarrangemangen. Förutom medlemmar i församlingen har även avlidne som inte tillhört evangelisk-lutherska kyrkan rätt till en gravplats på församlingens begravningsplats. 

En bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen kan beroende på situationen ordnas antingen av den delägare i dödsboet som förvaltar boets tillgångar, en boutredningsman, en testamentsexekutor som förordnats av den avlidne eller någon annan person till vilken saken närmast hör med tanke på omständigheterna.

Arvtagarna betalar arvsskatt på den egendom de fått i arv.

När ett dödsfall inträffar

Information om myndigheternas verksamhet och informationsförmedling samt de anhörigas skyldigheter omedelbart efter att en person har avlidit.

Begravning

Råd för ordnandet av begravning. Den avlidnes make eller maka, sambo, arvinge, någon annan anhörig eller en vän kan sköta om begravningsarrangemangen.

Bouppteckning och arv

Bouppteckningen måste ordnas inom tre månader från dödsfallet. Arvsskatt ska betalas på egendom som fås som arv eller utifrån ett testamente.

Stöd i sorgen

Det finns många former av stöd att få i sorgen. Att diskutera med andra som också upplevt sorg hjälper den sökande att se framåt.

Den avlidnes nära anhörigas ställning

Änkan/änklingen och minderåriga barnen kan söka om pensioner och stöd när en nära anhörig gått bort. Personuppgiftslagen skyddar även en avliden person.