suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Yrkeskvalifikation inom kylbranschen

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Anordningar och system som kräver yrkeskvalifikation inom kylbranschen är kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar i fordon, kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat, släckanordningar och elektriska kopplingsanordningar. Behörighetskraven ska iakttas även då man tar tillvara el- och elektronikskrotavfall eller anordningar som innehåller lösningsmedel baserade på fluorerade växthusgaser. Ansvariga personer och installatörer ska ansöka om behörighetsintyg.

Gör så här

Ansökan om behörighet inom kylbranschen som ansvarig person och/eller installatör görs i regionalförvaltningens e-tjänster, där Tukes tjänster finns under Tukes-tjänster. Det är fortfarande möjligt att lämna svenskspråkig ansökningsblanketten till Tukes med e-post.

Till ansökan fogas en kopia av examensintyget eller intyget över avlagt behörighetsprov.

När du söker om behörighet som ansvarig person ska ansökan även bifogas med en arbetserfarenhetsutredning (ansvarig person inom kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsbranschen) eller intyg över nödvändig examen för ansvarig person (ansvarig person för luftkonditioneringsanläggningar i fordon). Om ansvarig person utför installationer ska han eller hon även tillgodose behörighetskraven för installatörer.

Tukes skickar till den sökande ett behörighetsintyg och registrerar behörigheten i sitt register över behörigheter inom kylbranschen.

På Tukes webbplats finns en offentlig version av behörighetsregistret, där du kan kontrollera behörigheter.

För vem och på vilka villkor

Behörighetsintyg inom kylbranschen beviljas inte om den sökande saknar nödvändigt examensintyg eller intyg över avlagt behörighetsprov.

Behörighet inom kylbranschen som beviljats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet duger även i Finland, såvida denna behörighet har beviljats enligt EU:s F-gasförordning. Du behöver inte ansöka om behörigheten hos Tukes på nytt och behörigheten behöver inte registreras i Tukes behörighetsregister.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Se närmare anvisningar på Tukes webbplats.


Handläggningstid

30 dagar efter att ansökan inkommer. En bristfällig ansökan förlänger handläggningstiden.

Giltighetstid

Behörighet inom kylbranschen gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för tjänstenSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 22.4.2020