suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utbildare av fordonsbesiktare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Den som ger vidareutbildning för besiktare och ansvariga för besiktningsverksamheten ska ha ett tillstånd att ge vidareutbildning, som har beviljats av Trafiksäkerhetsverket.

Gör så här

Ansök skriftligen om utbildningsrätt hos Trafiksäkerhetsverket Trafi. Bifoga följande bilagor till ansökan:

• en redogörelse för i vilken omfattning undervisningsrätt söks

• uppgift om den person som svarar för utbildningsverksamheten samt dennes utbildning och erfarenhet i anslutning till besiktningsverksamhet

• information om den huvudsakliga utbildningspersonalens yrkeskompetens

• information om undervisningsmaterial

• information om utbildningens innehåll, av vilken framgår undervisningsämnena, tidtabellen för dem samt undervisningsmetoderna

• uppgifter om de platser där utbildningen i huvudsak ges, samt en redogörelse för möjligheterna att få den praktik som krävs och för de praktiska arrangemangen för skriftliga prov

• en uppskattning av när utbildningsverksamheten ska inledas.

Se även

Besiktningsverksamhet (trafi.fi): http://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/tillstand_och_godkannanden/besiktningsverksamhet

Prislista (trafi.fi): http://www.trafi.fi/sv/trafi/trafis_priser_och_avgifter

För vem och på vilka villkor

Kriterier för erhållande av tillstånd

Utbildningstillstånd beviljas en sökande, om

• sökanden har rätt att idka näring i Finland

• sökanden inte är försatt i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, han eller hon är myndig och hans eller hennes handlingsbehörighet inte har begränsats

• sökanden har i sin tjänst en myndig och sakkunnig person som svarar för utbildningsverksamheten och som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats

• sökanden förfogar över tillräcklig och yrkeskompetent undervisningspersonal som är förtrogen med besiktningsverksamhet

• sökanden förfogar över tillräckliga och för ändamålet lämpliga lokaler

• sökanden förfogar över behövligt undervisningsmaterial och behövlig undervisningsutrustning

• sökanden har ett detaljerat utbildningsprogram av vilket framgår undervisningsämnen, tidtabeller och planerade undervisningsmetoder.

Trafi kan på bestämd tid eller helt återkalla rätten att ge utbildning om

• innehavaren av vidareutbildningstillståndet inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd

• bestämmelserna om utbildningen inte har iakttagits i utbildningen

• utbildningen inte har skötts i enlighet med tillståndet eller annars på behörigt sätt.

Handläggningstid

Ungefär en månad.

Skyldigheter

Meddela omedelbart Trafi om

• de personer som ansvarar för utbildningen byts ut

• andra väsentliga förändringar inträffar i verksamheten

• ägarförhållandena ändras.

Pris

Tillståndet är avgiftsbelagt. Kontrollera storleken på avgiften i prislistan på Trafis webbplats.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Elektronisk ansökningsblankett eller ärendehanteringstjänst

Ingen elektronisk ansökningsblankett eller ärendehanteringstjänst, ansökan kan formuleras fritt.

Ansvarig myndighet

Trafiksäkerhetsverket Trafi

Tillfälligt tillhandahållande av tjänster

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland ska näringsidkaren separat utreda hos de ansvariga myndigheterna huruvida verksamheten är tillstånds-, anmälnings- eller registreringspliktig.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om fordonsbesiktningsverksamhet 957/2013 (finlex.fi)

Kommunikationsministeriets förordning om vidareutbildning och annan yrkesskicklighet för fordonsbesiktningspersonal 199/2014 (finlex.fi)

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 30.5.2022