suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Undervisning i det egna modersmålet

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Kyrkslätt kommun
Område: Kyrkslätt
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Undervisning i det egna modersmålet är undervisning som kompletterar den grundläggande utbildningen. Syftet är att väcka elevens intresse för sitt modersmål, att använda det och utveckla kunskaperna i det och att uppskatta sin bakgrund och kultur. God behärskning av eget modersmål skapar förutsättningar även för inlärning av svenska och övrig inlärning som sker på det här språket.

Vi efter att ordna undervisning om minst fem elever har anmält sig till studier i samma språk. Undervisningen i romani eller samiska strävar vi ändå efter att ordna om minst två elever anmält sig till undervisningen. I samma undervisningsgrupp kan det finnas elever från flera skolor och flera årskurser.

Undervisningen är frivillig, men då undervisningen har börjat förutsätts att eleven regelbundet deltar i den. Undervisning ges eftermiddagar efter skoldagen två timmar i veckan. Undervisningen är gratis.

Den här språkundervisningen ordnas i samarbete med den finska grundläggande utbildningen.


För vem och på vilka villkor

Undervisningen är avsedd för följande elever i grundläggande utbildning och för studerande inom gymnasieutbildningen: • elever med invandrarbakgrund som flyttat till Finland eller som fötts i Finland • barn som adopterats från ett annat land och som redan lärt sig språket i fråga • sådana mångkulturella elever, vars ena förälder talar ett annat språk än finska eller svenska som modersmål • finländska återflyttare som lärt sig språket i fråga då de bott utomlands, varmed undervisningen är upprätthållande undervisning i ett främmande språk • elever som talar romani • elever som talar samiska

Elever i förskoleundervisning som hör till någon av ovannämnda grupper kan delta ifall grupperna grundas och det finns plats i gruppen. Grupperna fungerar i skolorna.

Tjänsten är avgiftsfri.

Undervisningen är avgiftsfri. Elevens föräldrar ansvarar för eventuella transporter samt för rese- och studiematerialkostnader.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Beroende på hemkommunen kan elever med invandrarbakgrund få undervisning i det egna modersmålet, men det är inte en lagstadgad rättighet.

Eleven kan delta i studier i ett modersmål. Finländska elever som är återflyttare och barn som adopterats från utlandet kan delta i undervisningen för att upprätthålla sina kunskaper i främmande språk som de lärt sig utomlands. Undervisning ges vanligtvis två timmar i veckan och lektionerna hålls efter lektionerna i skolan.


Servicen tillhandahålls av: 
Kyrkslätt kommun