suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Tomtavstyckning på detaljplaneområde

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Karleby stad
Område: Karleby
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi tontin lohkomisella. Toimituksessa merkitään tontin rajat maastoon ja selvitetään tontin oikeudelliset rekisteröintiedellytykset. Tontin lohkomisen ja rekisteröinnin jälkeen tontti on rakennuskelpoinen.

Tontin lohkomista voi hakea tontinomistaja. Omistajalla tulee olla koko alueelle myönnetty lainhuuto omistusnäyttönä. Toimitus tulee vireille myös ilman hakemusta, kun omistajalle myönnetään lainhuuto määräalalle.


Gör så här

Ansökan sker i första hand genom att kontakta fastighetsingenjören eller markanvändningsingenjören.


För vem och på vilka villkor

Tomtavstyckning förutsätter en rådande detaljplan och bindande tomtindelning.

Sökanden bör äga hela den tomt som bildas.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För styckning av en tomt på detaljplaneområde uppbärs en avgift enligt gällande prislista. Avgiften bestäms enligt arealen på den tomt som styckas.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en avstyckningsförrättning fastställs tomtens område och gränser. Den tomt som ska avstyckas tas upp i fastighetsregistret. Avstyckningen inleds automatiskt utan ansökan när den överlåtna fastighetsdelen (obrutet område) har beviljats lagfart.

Fastighetsägaren kan ansöka om att en fastighet ska styckas i delar.

På städernas detaljplaneområde ansvarar ofta kommunen för tomtavstyckning och för att upprätthålla fastighetsregistret, i övrigt Lantmäteriverket.


Servicen tillhandahålls av: 
Karleby stad