suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Tomtavstyckning på detaljplaneområde

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Tomtindelningen är en plan för byggnadsplatsernas fördelning i kvarteret. Först i avstyckningsförrättningen antecknas tomten i fastighetsregistret. Hangö stads markanvändningsavdelningen sköter avstyckningar på detaljplaneområdets fastigheter.

Gör så här

Mera information och instruktioner får du från Hangö stads Markanvändningsavdelning. Du kan kontakta markanvändningssekreteraren per telefon eller besöka markanvändningsavdelnings betjäningspunkt.

För vem och på vilka villkor

Tomtavstyckning förutsätter en rådande detaljplan och bindande tomtindelning.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Taxan för fastighetsförrättningar finns på adressen: https://www.hanko.fi/sv/boende_och_miljo/taxor_och_avgifter

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en avstyckningsförrättning fastställs tomtens område och gränser. Den tomt som ska avstyckas tas upp i fastighetsregistret. Avstyckningen inleds automatiskt utan ansökan när den överlåtna fastighetsdelen (obrutet område) har beviljats lagfart.

Fastighetsägaren kan ansöka om att en fastighet ska styckas i delar.

På städernas detaljplaneområde ansvarar ofta kommunen för tomtavstyckning och för att upprätthålla fastighetsregistret, i övrigt Lantmäteriverket.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 25.11.2019