suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Tillsyn av den byggda miljön

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Byggnadstillsynen övervakar att den byggda miljön är ren och i gott skick. Byggnadstillsynen övervakar vården av miljön bland annat genom att göra syner och ge renoveringsuppmaningar.

Byggnader och deras omgivning ska skötas enligt bygglovet och vara i ett sådant skick att inte hälsan, säkerheten och dugligheten för användning äventyras. Byggnaden får inte heller orsaka miljöolägenheter eller förfula miljön.

Byggnader ska konstruktionsmässigt byggas så att de passar för sitt användningsändamål och är säkra. De ska byggas på ett sådant avstånd från grannens tomt och byggnader som anges i författningar och bestämmelser och vara anpassade till miljön. En byggnad får inte orsaka oskäliga olägenheter för grannen eller miljön.

Enligt Vasa stads byggnadsordning får byggplatsen inte användas för sådan förvaring som förfular miljön eller orsakar olägenheter för grannarna. Uteförråd, avfallsbehållare eller -tak och andra liknande konstruktioner som har väsentlig inverkan på miljön ska vid behov skyddas med planteringar eller staket.

Byggnader som inte är i användning ska i tätorter skyddas så att inte obehöriga kan komma in. Byggnader med byggnadsskydd ska skötas så att bevarandet av dem inte äventyras.

Brunnar som tagits ur bruk och andra farliga konstruktioner måste täckas över så att de inte orsakar fara.

Gör så här

En skriftlig anmälan om en ovårdad byggd miljö eller någon annan olägenhet i den byggda miljön kan göras till Vasa stads byggnadstillsyn, Kyrkoesplanaden 26, 65100 Vasa.

Anonyma anmälningar behandlas inte.

Ärendet blir offentligt då byggnadstillsynen har fått det.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 25.10.2019