suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Tillstånd för miljöåtgärder

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

I Karleby beviljas tillstånd för miljöåtgärder av byggnadstillsynen. Tillstånd krävs för åtgärder som förändrar landskapet, som till exempel trädfällning och jordfyllnad på vissa områden.

När ansökan om tillstånd lämnas in ska till ansökan fogas planer och utredningar om åtgärden. Markområdets ägare eller innehavare ansvarar för att de tillstånd som behövs finns för de åtgärder som vidtas.

Beslu ...

Gör så här

Karleby stads byggnadstillsyn använder en elektronisk tillståndstjänst. Alla tillståndsansökningar lämnas i första hand via den. Till ansökan om tillstånd för miljöåtgärd ska fogas de dokument som behövs för beslut i ärendet. Ansökningarna handläggs av byggnadstillsynen. Beslutet ges efter anslag, d.v.s. byggnadsinspektörens beslut får laga kraft 14 dagar efter att det utfärdats, om inget rättelseyrkande har lämnats in till byggnads- och miljönämnden under denna tid. Byggnads- och miljönämndens beslut får laga kraft efter en besvärstid på 30 dagar.

För vem och på vilka villkor

För arbete med liten inverkan behövs inget tillstånd.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tillstånd för miljöåtgärder ska i första hand sökas via e-tjänsten.


Giltighetstid

Arbetet ska vara slutfört inom fem år annars upphör lovet att gälla.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ägaren eller innehavaren av ett markområde ska ansöka om tillstånd för markarbete för arbete som ändrar på landskapet, trädfällning och dyl. åtgärder på detaljplanområde. På detaljplanområden ska tillstånd för markarbete ansökas om detta beordras i detaljplanen.

Ansökan handläggs av en myndighet utsedd av kommunen. Tillstånd för miljöåtgärder behövs inte för att fälla enskilda träd för att sköta om tomter. Tillstånd för markarbete behövs heller inte om åtgärden hör till ett beviljat byggnads- eller åtgärdstillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 4.10.2021