suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Tillstånd enligt terrängtrafiklagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Med terrängtrafik avses all trafik med motorfordon på land och is utanför plan- och vägområden. Det är inte tillåtet att röra sig med motordrivna fordon eller stanna eller parkera i terrängen på markområde utan lov av markägaren eller innehavaren. För leder som grundas för träningsverksamhet som är återkommande eller bestående ska ansökas om tillstånd i enlighet med terrängtrafiklagen. I Karleby b ...

Gör så här

Bifoga till tillståndsansökan en karta över verksamhetsområdet, markägarens skriftliga samtycke, en utredning om säkerhetsaspekterna och en plan över hur eventuella terrängskador ska repareras och området städas efter händelsen.

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan om tillstånd för motordriven terrängtrafik till Karleby stads miljötjänster. Foga nödvändiga tillstånd från markägare till ansökan.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Terrängtrafiktillståndet är avsett för all motordriven terrängtrafik, särskilt återkommande terrängtrafik. I andra fall är oplanerad trafik i området förbjuden. Tillståndsplikten gäller också enskilda evenemang till följd av vilka terrängen eller miljön kan ta skada.

Den som har fått tillstånd och rör sig med motorfordon i terrängen ska ändå sörja för att inte genom sin trafik i terrängen orsaka onödig skada på eller olägenhet för naturen, miljön, fastigheten eller näringar. Dessutom ska man så långt det går undvika att orsaka skador på och olägenheter för bosättningen och den övriga miljön.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Terräng är ett område som inte är en väg och som inte är avsett för trafik. Där får man inte köra motordrivna fordon utan markägarens tillstånd. Om det i terrängen ordnas regelbundna tävlingar eller träningar med motorfordon, ska tillstånd också sökas hos kommunens miljömyndigheter. Tillstånd ska även sökas om en enskild tillställning förväntas medföra betydande olägenheter för bl.a. natur, bosättning, allmän rekreation och fiske.

Tillstånd behövs inte om området redan har miljötillstånd eller om områdets ändamål enligt detaljplanen uttryckligen är att använda motorfordon.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 16.3.2023