suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Täkttillstånd för marksubstanser

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

I Sibbo fungerar byggnads- och miljöutskottet som tillståndsmyndighet i enlighet med marktäktslagen.

För täkt av substanser för husbehov behövs inte alltid ett egentligt tillstånd, men det finns ändå alltid skäl att vara i kontakt med miljövårdsmyndigheten gällande till exempel anmälningsplikten för sådan verksamhet.

Gör så här

Ansök om tillstånd via Lupapiste-tjänsten. Du kan också skicka ansökan med bilagor samt anmälan om täktvolymer till miljöövervakningen i Sibbo kommun, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Även marktäkt till husbehov bör anmälas, om man redan har tagit eller har för avsikt att ta mer än 500 kubikmeter fast mått marksubstans på samma täktområde. I sådana fall anmäls den övervakande myndigheten var täktområdet ligger samt hur mycket marksubstans man har för avsikt att ta.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För tjänsten uppbärs en avgift enligt Sibbo kommuns marktäktstaxa.


Giltighetstid

Gäller till den sista giltighetsdag som nämns i tillståndsansökan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För marktäkt, dvs. att ta och föra bort sten, grus, sand, lera och mull behövs tillstånd från kommunen. Kommunen styr och övervakar marktäkten på sitt område. Tagaren ska säkerställa att marktäkten inte fördärvar landskapet eller medför orimlig skada för miljön. Tillståndsinnehavaren ska årligen meddela mängden och arten av substans som tagits.

Om kommunen inte beviljar tillstånd för marktäkt och markägaren inte kan använda sitt område för jord- och skogsbruk, byggverksamhet eller motsvarande, är kommunen eller staten skyldig att lösa in området.

Om täkten sänker värdet på en nära belägen fastighet eller försvårar användningen av den har fastighetens ägare eller innehavare rätt till ersättning av täktverksamhetsutövaren för den skada som orsakats.

Om sökandens projekt utöver behovet av marktäktstillstånd även omfattar behov av andra miljötillstånd, kan sökanden be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena så att behandlingsskedena för de olika tillståndsförfarandena genomförs samtidigt.

Tillstånd behövs inte, om marksubstanser tas för eget hushållsbehov eller för jord- och skogsbruk. Även i sådana fall ska marktäkten hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. Om marktäkten är omfattande ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten.

Lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 22.9.2020