suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Rivningslov

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

En byggnad eller en del av en byggnad får inte utan tillstånd rivas på ett detaljplaneområde eller på ett område på vilket byggförbud gäller eller om så bestäms i generalplanen.

I Vasa ansöks rivningslov hos byggnadstillsynen.

Gör så här

Redogör i ansökan för hur rivningsarbetet arrangeras och byggavfallet hanteras samt om användbara delar kan återanvändas. Lämna ansökan in till kommunens byggnadstillsyn.

Rivningslov ansöks skriftligt.

För rivningsansökan behövs:

  1. Ansökningsblankett (1 st.)
  2. Utredning gällande besittningsrätt till byggplatsen, t.ex. lagfart eller kopia av köpebrev/arrendeavtal
  3. Situationsplan, där byggnaden som ska rivas har märkts ut (3 st.)
  4. Fotografier av byggnaden som ska rivas
  5. Utredning över hörande av grannar
  6. Utdrag ur styrelsens eller bolagsstämmans protokoll, varav samtycke till projektet framgår, ifall det är fråga om ett bostadsaktiebolag eller –andelslag

Vid behov kan även andra utredningar inbegäras.

För vem och på vilka villkor

Rivningstillstånd behövs inte om gällande bygglov eller annat myndighetsbeslut förutsätter att byggnaden skall rivas. Tillståndet behövs inte heller för rivning av en ekonomibyggnad eller annan mindre byggnad om det inte är fråga om till exempel en byggnad som är historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Giltighetstid

Rivningslovet är i kraft tre (3) år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett områden med detaljplan behövs i regel ett rivningstillstånd. Kommunens byggnadstillsyn beslutar om tillståndet. Om rivningstillstånd ska ansökas också för objekt utanför detaljplanens område, om byggförbud gäller på området eller om så föreskrivs i generalplanen.

Även om det inte behövs tillstånd för rivningen, ska en rivningsanmälan lämnas in till byggnadstillsynen 30 dagar innan arbetet inleds.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022