suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Rivningslov eller rivningsanmälan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Förutsättningarna för rivningslov är att rivningen inte förstör omgivningens traditions-, skönhets-, eller andra värden. Rivningen får inte orsaka skada för planläggningen. I ansökan bör ges en redogörelse för rivningens utförande och hur rivningsavfallet hanteras. Rivningslov beviljas av byggnadsnämnden i Malax.

Gör så här

Redogör i ansökan för hur rivningsarbetet arrangeras och byggavfallet hanteras samt om användbara delar kan återanvändas. Lämna ansökan in till kommunens byggnadstillsyn.

Handlingar som behövs vid ansökan om rivningslov eller vid en rivningsanmälan hittas via kommunens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Rivningstillstånd behövs inte om gällande bygglov eller annat myndighetsbeslut förutsätter att byggnaden skall rivas. Tillståndet behövs inte heller för rivning av en ekonomibyggnad eller annan mindre byggnad om det inte är fråga om till exempel en byggnad som är historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Giltighetstid

Tillståndet gäller i 2 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett områden med detaljplan behövs i regel ett rivningstillstånd. Kommunens byggnadstillsyn beslutar om tillståndet. Om rivningstillstånd ska ansökas också för objekt utanför detaljplanens område, om byggförbud gäller på området eller om så föreskrivs i generalplanen.

Även om det inte behövs tillstånd för rivningen, ska en rivningsanmälan lämnas in till byggnadstillsynen 30 dagar innan arbetet inleds.

Servicen tillhandahålls av

Malax kommun

Ansvarig för tjänsten

Malax kommun
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 29.11.2019