suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Reparation av bromssystem i lastbilar och bussar samt släpvagnar till dessa

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

A-tillstånd

Innehavare av A-tillstånd har rätt att utföra alla slag av reparations-, service-, justerings- och ändringsingrepp i bromssystem och deras regleranordningar samt att bromsanpassa fordonskombinationer.

B-tillstånd

Innehavare av B-tillstånd har rätt att utföra reparations-, service- och justeringsingrepp i bromssystem, men dock inte anpassnings- och ändringsarbeten i bromsar eller ser ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Förutsättningar för att få tillstånd

Den sökande är införd i företags- och organisationsdatasystemet.

Den sökande förfogar över ändamålsenliga arbetslokaler som behövs för installations- och reparationsverksamheten (reparationer av bromsar ska kunna utföras oberoende av väderförhållandena).

Den sökande har tillgång till tillräckligt yrkeskunnig personal för installations- och reparationsverksamheten.

Den sökande förfogar över sådan utrustning som krävs för verksamheten.

2:Person som ansvarar för installations- och reparationsarbetet

Den som ansvarar för arbeten som gäller bromssystem ska minst ha sådan yrkeshögskoleexamen i teknik eller examen på teknikernivå som lämpar sig för uppgiften samt arbetserfarenhet inom branschen eller ha minst fem års arbetserfarenhet som arbetsledare eller bilmekaniker i en bil- eller släpvagnsverkstad som har ett sådant tillstånd som avses i 180 § i fordonslagen. Ansvarspersonen ska dessutom bevisligen ha blivit praktiskt insatt i reparation av tunga fordons bromssystem och sådana bromssystems uppbyggnad. Dessutom ska personen för att få A-tillstånd ha genomgått en tillräckligt omfattande kurs i bromsanpassning av fordonskombinationer.

3:Obligatoriska bilagor till ansökan

Kopior av den ansvariga personens utbildnings- och arbetsintyg.

4:Anordningar och utrustning som krävs

Bearbetningsmaskiner för bearbetning av bromstrummor (A- och B-tillstånd)

Utrustning för inbördes anpassning av bromstrummor och friktionsbelägg (A- och B-tillstånd)

Mätinstrument för mätning av inbromsningsretardation (A-tillstånd)

Bromsdynamometer (om mätningen grundar sig på elektronisk datainsamling behövs inte det mätinstrument för mätning av inbromsningsretardation som avses i punkt 3) (A-tillstånd)

Apparatur för testning av låsningsfria bromsar (A-tillstånd)

Apparatur för mätning av fördröjningstider (A-tillstånd)

Apparatur för nitning av friktionsbelägg (A- och B-tillstånd)

Hjul- eller axeltrycksvåg (A-tillstånd)

Tillräckliga mätinstrument som också omfattar mätningsapparatur för mätning av bromstryck i tryckluftssystem (A- och B-tillstånd)

Tillräckligt med andra vid bromsreparationer behövliga universal- och specialverktyg samt nödvändiga lyftanordningar (A- och B-tillstånd).

5:Underleveransarbeten

Arbeten som utförs hos en underleverantör kan vara bearbetning av bromstrummor, bromsdynamometermätningar eller mätningar av den vikt som överförs på axel. Om arbeten som utförs som underleverans ska ett underleverantörsavtal fogas till ansökan.

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 6.9.2023